Gå til hovedindhold

Indkaldelse af idéer og forslag til tillæg til Kommuneplan 2021 i forbindelse med planlægning for Næstvedvej 55, 4684 Holmegaard

Næstved Kommune har igangsat en planlægningsproces med det formål at muliggøre byudvikling på Næstvedvej 55 i Fensmark.

Indhold

  Første skridt i denne proces er denne indkaldelse af offentlighedens idéer og forslag til den kommende planlægning for Fensmark, kommuneplanramme 3.1 B13, efter planlovens § 23c, så der kan fastsættes en ny kommuneplanramme i Kommuneplan 2021 for Næstvedvej 55. Den nye kommuneplanramme vil blive udarbejdet gennem et forslag til kommuneplantillæg, som sammen med et forslag til ny lokalplan for området bl.a. skal sætte rammerne for omdannelse af mejeriet til boliger.

  Idéer og forslag til den videre planlægning kan indsendes frem til den 8. oktober 2021 til: blivhoert@naestved.dk

  Baggrund
  Næstved Kommune har modtaget anmodning om igangsætning af lokalplanlægning for et nyt boligområde i Fensmark nord for Næstved. Bygherre ønsker at udvikle området til boliger, hvilket den gældende kommuneplan tillader, samt dagligvarebutik inkl. tank- og vaskeanlæg, hvilket på nuværende tidspunkt ikke er muligt inden for den gældende kommuneplan.

  Området
  Området omfatter matr.nr. 8a Kalkerup By, Fensmark, beliggende Næstvedvej 55, 4700 Næstved, som ligger umiddelbart syd for Fensmark og i direkte tilknytning til boligområdet Kalkerupområdet. Området ligger i landzone.

  Det matrikulære areal er opgjort til 142.618 m2.


  Særligt fokus i den videre planlægning
  Der vil i den videre planlægning især blive fokuseret på:
  • sammenhæng mellem den fremtidige dagligvarebutik og det eksisterende boligområde, herunder hensigtsmæssig placering af tankanlæg og dagligvarebutik samt nødvendig afskærmning.
  • variation og arkitektonisk kvalitet i de fremtidige boliger.
  • disponering af hele lokalplanområdet, herunder etapeinddelinger af boligområdet og bevarelse af det naturlige terræn samt relevant eksisterende beplantning.
  • udvikling af nære fællesarealer til boliger af høj kvalitet, herunder beplantning og sammenhæng til eksisterende stiarealer. Friarealerne vil f.eks. kunne anvendes som naturlige opdelinger af det overordnede areal.
  • trafikhåndtering, vejadgang, sammenhæng til eksisterende stiforbindelser og støjhåndtering, herunder udarbejdelse af frivillig udbygningsaftale med bygherre i forhold til etablering af de nødvendige infrastrukturelle anlæg (særligt ved Næstvedvej).

  Ny kommuneplanramme
  Et nyt kommuneplantillæg skal sikre muligheden for at dagligvarebutikken samt tank- og vaskeanlægget kan etableres, hvilket ikke er muligt inden for gældende kommuneplanramme. Derfor kan der efter planloven ikke gives tilladelse til etablering af dagligvarebutik m.m. i området på nuværende tidspunkt. Næstved Kommune efterlyser derfor idéer og forslag til udviklingen af området og hvilke rammer det er vigtige at få skabt i den kommende proces.

  Ved byrådets endelige vedtagelse af kommuneplantillægget bliver kommuneplanrammens bestemmelser bindende for byrådet og kommunens administration. Al eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.

  Det videre forløb
  Første led i planlægningsprocessen er denne foroffentlighedsfase, som over en periode på 2 uger giver borgere, foreninger, myndigheder og andre interesserede mulighed for at fremsætte idéer og forslag til den kommende planlægning. Indkomne ideer og forslag fra denne fase vil indgå i det videre planlægnings- og beslutningsarbejde omkring nyt forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan.

  Når Byrådet vedtager et forslag til kommuneplantillæg og et forslag til lokalplan, sendes det i mindst otte ugers offentlig høring. Planforslagene offentliggøres på kommunens hjemmeside. Berørte parter, naboer, relevante foreninger, offentlige myndigheder m.fl. vil blive orienteret som anført i planloven. Der vil således i denne forbindelse være mulighed for at komme med yderligere bemærkninger til den konkrete planlægning.

  Indkaldelse af idéer og forslag
  Har du idéer og forslag til bestemmelser om fx fysiske adgangsforhold, bygningers udformning og placering eller andet, der vedrører den kommende planlægning for området?

  Så vil vi gerne høre dem, inden vi går i gang med at udarbejde lokalplan og kommuneplantillæg!

  Du kan sende dine idéer og forslag til blivhoert@naestved.dk eller med post til:
  Næstved Kommune
  Center for Plan og Miljø
  Rådmandshaven 20
  4700 Næstved.

  Dit indlæg skal være skriftligt, og være modtaget af Næstved Kommune senest den 8. oktober 2021.