Gå til hovedindhold

Indvindingstilladelse til indvinding af op til 240.000 m3 grundvand pr. år til Fensmark Vandværk

Næstved Kommune har meddelt indvindingstilladelse til Fensmark vandværk til at indvinde optil 240.000 m3 grundvand pr. år og til at etablere en ny boring.

Indhold

  Næstved Kommune har meddelt tilladelse til at etablerer en ny boring på matrikel matrikel nr. 6K, Kalkerup by, Fensmark ved Glasværksvej samt udvidelse af den samlede indvinding fra 230.000 m3 til 240.000 m3.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Afgørelsen er truffet efter § 20 og 21 i vandforsyningsloven.

   


  Klagevejledning

  Afgørelsen kan påklages i henhold til §§50-54 til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse private interesseorganisationer. Klagefristen udløber den 15.november 2021.

  Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage på www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

  En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)