Gå til hovedindhold

Indvindingstilladelse til indvinding af 10.000m3 vand

Næstved Kommune har meddelt indvindingstilladelse til indvinding optil 10.000 m3 grundvand pr. år på Rådekrogvej 2, 4700 Næstved til markvanding.

Indhold

  Næstved Kommune har meddelt indvindingstilladelse til indvinding optil 10.000 m3 grundvand pr. år fra boring med DGU nr. 221.948. Vandet skal anvendes til markvanding på ejendommen Rådekrogvej 2, V. Egesborg, 4700 Næstved.

  Læs indvindingstilladelse på Rådekrogvej 2, 4700 Næstved her.

  Afgørelsen er truffet efter § 20 og 21 i vandforsyningsloven.

  Næstved Kommune har vurderet, at afgørelse om tilladelse af ovenstående indvindingstilladelse ikke er omfattet af VVM-pligt.

  Læs afgørelsen om ikke-VVM pligt her.

  Afgørelsen om ikke-VVM pligt er truffet efter § 21 i VVM-bekendtgørelsen, BEK. nr. 973 af den 25.06.2020 om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, senest den 7.9.2021.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: grundvand@naestved.dk 

  Næstved Kommune har foretaget en VVM screening og vurderet, at en fortsat indvinding på optil 10.000 m3 grundvand pr. år, fra boring med DGU nr. 221.948 ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Indvindingstilladelserne vurderes ikke, at være omfattet af VVM-pligt.

  Denne afgørelse kan påklages i henhold til §§ 50-54. Det er alene retlige spørgsmål, der kan påklages. Du klager via Nævnenes Hus til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som oplyst ovenover.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)