Gå til hovedindhold

Landzonetilladelse Kongshøjvej 7, Bonderup, 4700 Næstved

Næstved Kommune har den 6. juli 2021 givet landzonetilladelse til Kongshøjvej 7, Bonderup, 4700 Næstved

hvid murstensvæg malet blågrøn

Indhold

  Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til etablering af en bygning på 77 m2 heraf 49 m2 carport og 28 m2 som udvidelse af eksisterende bolig på matrikel 5k, Bonderup By, Næstelsø beliggende Kongshøjvej 7, Bonderup, 4700 Næstved.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Planklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er d. 6. august 2021.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk