Gå til hovedindhold

Landzonetilladelse til Broholmsvej 23, 4690 Haslev

Næstved Kommune har den 6. juli 2021 givet landzonetilladelse til Broholmsvej 23, 4690 Haslev

Landzonetilladelse til ridebane

Indhold

  Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til etablering af en ridebane på 20 m x 60 m på matrikel 14d, Aversi By, Aversi beliggende Broholmsvej 23, 4690 Haslev.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Planklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 3. august 2021.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk