Gå til hovedindhold

Landzonetilladelse til Næstved Landevej 18, 4250 Fuglebjerg

Næstved Kommune har den 23. september 2022 givet landzonetilladelse til Næstved Landevej 18, 4250 Fuglebjerg

Indhold

  Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til etablering af en ridebane på 20m. x 40m. på matrikel 6m, Sneslev By, Førslev, beliggende Næstved Landevej 18, 4250 Fuglebjerg.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Planklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 22. oktober 2022.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

   

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)