Gå til hovedindhold

Landzonetilladelse til pilerenseanlæg på Skelbyvej 25, 4160 Herlufmagle

Næstved Kommune har den 17. marts 2023 givet landzonetilladelse til et pilerenseanlæg på Skelbyvej 25, 4160 Herlufmagle

Indhold

  Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til etablering af et pilerenseanlæg på matrikel 19a, Skelby By, Skelby, beliggende Skelbyvej 25, 4160 Herlufmagle.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Planklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 14. april 2023.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

   

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)