Gå til hovedindhold

Landzonetilladelse til Sørupvej 26, 4684 Holmegaard

Næstved Kommune har den 18. november 2022 givet landzonetilladelse til Sørupvej 26, 4684 Holmegaard

Indhold

  Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af en beholder til afgasset biomasse på matrikel 2a, Sørup By, Toksværd, beliggende Sørupvej 26, 4684 Holmegaard.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Planklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 16. december 2022.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

   

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)