Gå til hovedindhold

Landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin ved Rasteplads Tappernøje Ø.

Næstved Kommune har d. 17. marts 2023 givet landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin ved Rasteplads Tappernøje Ø.

Indhold

  Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin ved Rasteplads Tappernøje Ø. på matrikel nr. 7000r, Snesere By, Snesere.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Planklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 14. april 2023.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

   

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)