Gå til hovedindhold

Landzonetilladelse til Vesterhavevej 144, 4736 Karrebæksminde

Næstved Kommune har den 18. oktober 2022 givet landzonetilladelse til Vesterhavevej 144, 4736 Karrebæksminde

Indhold

  Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til genopførelse af et fritliggende énfamiliehus efter nedrivning af eksisterende beboelse på matrikel 17f, Karrebæk By, Karrebæk, beliggende Vesterhavevej 144, 4736 Karrebæksminde.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Planklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 15. november 2022.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

   

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)