Gå til hovedindhold

Landzonetilladelse til Vesterhavevej 166, 4736 Karrebæksminde

Næstved Kommune har den 9. august 2022 givet landzonetilladelse til Vesterhavevej 166, 4736 Karrebæksminde

Indhold

  Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af et fritliggende enfamiliehus på 170 m2 med integreret dobbeltcarport på matrikel nr. 56e, Karrebæk By, Karrebæk, beliggende Vesterhavevej 166, 4736 Karrebæksminde.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Planklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 6. september 2022.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

   

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)