Gå til hovedindhold

Midlertidig rørlægning af t.t. Fladsåen samt etablering af rørbro

Næstved Kommune har meddelt vandløbstilladelse til midlertidig rørlægning af t.t. Fladsåen samt etablering af rørbro ved DSB´s nye værkstedsområde.

Indhold

  Der skal anlægges et tilslutningsspor fra Sydbanen ind til DSB´s nye værkstedsområde. For at skabe adgang til arbejdsområdet er der behov for en midlertidig rørlægning af vandløbet. Der etableres desuden en permanent rørbro for en stiforbindelse.

  Du kan hente vores afgørelser som pdf.
  Vandløbsafgørelse (pdf. nyt vindue)

  Hvis du ønsker at høre nærmere om sagen, er du velkommen til at kontakte Center for Teknik og Miljø, tlf. 5588 6190 eller vandloeb@naestved.dk

  Klagevejledning
  Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En klage skal være indgivet senest den 12. juni 2023.

  Vandløbsafgørelsen kan påklages af enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer.

  Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.