Gå til hovedindhold

Midlertidig tilladelse til udledning af 800m3 trykvand på Baltic Pipe

Næstved Kommune har den 18.11.2021 meddelt midlertidig tilladelse til at udlede 800m3 trykvand i forbindelse med Baltic Pipe-projektet.

Indhold

  Trykvandet har været anvendt til tæthedsprøvning af Baltic Pipes ledninger ved Energinets kompressorstation beliggende på Rønnedevej 12, 4733 Tappernøje og ønskes nu udledt til jorden. Vi meddeler tilladelsen i henhold til miljøbeskyttelseslovens §19, samt bestemmelserne i spildevandsbekendtgørelsen § 44.

  Du kan læse afgørelsen herunder:

  Midlertidig nedsivningstilladelse til udledning af trykvand

  Klagevejledning

  Udledningstilladelsen og afgørelsen efter lov om VVM kan jf. Miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, indtil 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest fredag den 17. december 2021.

  Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Ønsker du at klage over afgørelsen, skal det ske via Nævnenes Hus hjemmeside, som er en digital selvbetjeningsløsning, https://www.naevneneshus.dk.

  En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Ved klage skal der betales et klagegebyr, hvis størrelse er oplyst i klageportalen. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.
  Vejledning om klageregler og klagegebyr kan findes på Nævnenes Hus
  hjemmeside. Klagen sendes gennem Klageportalen til Næstved Kommune.

  Næstved Kommune videresender herefter klagen til Miljø- og Fødevareklage-nævnet, ledsaget af sagens akter. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)