Gå til hovedindhold

Miljøgodkendelse af slagger under befæstet areal på Vinderuphøjvej 1, 4171 Glumsø

Næstved Kommune har meddelt miljøgodkendelse til at anvende affaldsforbrændingsslagger på et areal på 4.890 m2, som bundsikring under vej og køreareal i forbindelse med opførsel af ny stalde på Vinderuphøjvej 1, 4171 Glumsø.

Indhold

  Firmaet Meldgaard har den 31. marts 2021 på vegne af Ulstrupgaard Breeding A/S søgt om miljøgodkendelse til at anvende affaldsforbrændingsslagger på et areal på 4.890 m2, som bundsikring under vej og køreareal i forbindelse med opførsel af ny stald på Vinderuphøjvej 1, svarende til ca. 14.964 tons affaldsforbrændingsslagge. Kørearealer overdækkes med ca. 80 mm varmblandet asfalt.

  Der gives miljøgodkendelse til udlæg af affaldsforbrændingsslagger under køreareal, fordi anvendelsen falder uden for restproduktbekendtgørelsen. Næstved Kommune vurderer, at anvendelsen af affaldsforbrændingsslagger kan ske uden risiko for udledning af miljøfremmede stoffer til grundvand og øvrigt vandmiljø, hvis det overdækkes med asfalt.

  Aktiviteten er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen bilag 2, pkt. K 206 ”Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald”.

  Afgørelsen om miljøgodkendelse kan læses på linket herunder:

  Miljøgodkendelse til udlægning af slagger på Vinderuphøjvej 1, 4171 Glumsø

   

  Klagevejledning

  Godkendelse er meddelt efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer.

  Klagefristen er 4 uger efter afgørelses- /offentliggørelsesdato. Eventuel klage skal ske senest den 19. juli 2021. Du klager via Klageportalen, som findes på Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk . Din klage sendes automatisk gennem Klageportalen til Næstved Kommune.

  En klage til Miljø og Fødevareklagenævnet er pålagt et klagegebyr. Hvis gebyret ikke betales inden for en fastsat frist, afvises klagen. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet som vurderer om klagen er indkommet rettidigt.

  For yderligere information og vejledning om klage kan du læse på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes hus – www.naevneneshus.dk

  Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter dato for afgørelsen eller hvis den påklages, Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)