Gå til hovedindhold

Miljøgodkendelse til ændringer på malkekvægbedriften Tulvej 5, 4700 Næstved

Næstved Kommune har den 25.10.2022 meddelt tillæg nr. 2 til den eksisterende §16a-miljøgodkendelse efter husdyrrugloven på Tulvej 5, 4700 Næstved. Der er ansøgt om at lovliggøre en delvist etableret plansilo.

Indhold

  Der bliver lovliggjort en delvist etableret plansilo på Tulvej 5, 4700 Næstved. Afgørelsen kan du læse på linket herunder:

  Tillæg til miljøgodkendelse på Tulvej 5, 4700 Næstved meddelt efter §16b, stk.4 i husdyrbrugloven 

  Bilag 1 Kommunens miljøtekniske beskrivelse

  Afgørelsen er meddelt efter §16b i Husdyrbrugloven.

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er den 22.11.2022. Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

   

   

   

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)