Gå til hovedindhold

Miljøgodkendelse til at udlægge slagger ved rasteplads

Der er den 3.11.2022 meddelt godkendelse til Vejdirektoratet til at der bliver udlagt slagger på en rasteplads, under asfalt i forbindelse med udvidelse.

Indhold

  Næstved Kommune har den 3. november 2022 meddelt miljøgodkendelse til at anvende restprodukter under belægning i forbindelse med udvidelse af de to rastepladser ved Tappernøje.

  Du kan læse miljøgodkendelsen på linket herunder:

  Afgørelse om miljøgodkendelse ved Sydmotorvejen, nr. 380 og nr. 383, matrikel 7000f Snesere By, Snesere)

  Vejdirektoratet har søgt om miljøgodkendelse til at anvende affaldsforbrændingsslagger på to arealer på til sammen ca på 7.400 m2, som bundsikring under vej og køreareal i forbindelse med udvidelse af 2 rastepladser ved Tappernøje på Sydmotorvejen (M30 København-Rødby). Kørearealet funderes på affaldsforbrændingsslagger og med en lagtykkelse i gennemsnit 1 m, er behovet ca. 13.300 tons affaldsforbrændingsslagge. Kørearealer overdækkes med ca. 240 mm varmblandet asfalt og helleområder med mindst 100 mm varmblandet asfalt.

  Næstved Kommune vurderer, at anvendelsen af affaldsforbrændingsslagger, i stedet for jomfruelige sten- og grus materialer, kan ske uden risiko for udledning af miljøfremmede stoffer til grundvand og øvrigt vandmiljø, hvis der sikres overdækning med tæt belægning.

  Klagevejledning

  Godkendelse er meddelt efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer.

  Klagefristen er 4 uger efter afgørelsen er annonceret. Du klager via Klageportalen, som findes på Nævnenes hus hjemmeside på www.naevneneshus.dk. Din klage sendes automatisk gennem Klageportalen til Næstved Kommune. Eventuel klage skal ske senest den 1.december 2022.

  En klage til Miljø og Fødevareklagenævnet er pålagt et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner.
  Virksomheder og organisationer skal betale 1800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller giroindbetaling. Hvis gebyret ikke betales inden for en fastsat frist, afvises klagen.
  For yderligere information henvises til Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes hus på www.naevneneshus.dk

  Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Ønsker du at få afgørelsen prøvet ved domstolene skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter dato for afgørelsen.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)

  Andre relevante artikler