Gå til hovedindhold
Nyhed

Miljøgodkendelse til omlæsnings- og karteringsplads til vejjord på Gardehusarvej 999 og afgørelse om ikke-VVM pligt

Næstved Kommunes Team Klima, Miljø og Affald meddeler Miljøgodkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven til karteringsplads og omlæsningsplads for vejjord på Gardehusarvej 999 i Næstved, samt afgørelse om at det ansøgte projekt ikke er omfattet af VVM-pligt.

10. nov. 2023

Indhold

  Næstved Kommune har den 10.november 2023 meddelt miljøgodkendelse til karteringsplads og omlæsningsplads for vejjord på Gardehusarvej 999 i Næstved i forbindelse med at fjernvarmenettet bliver udbygget i Næstved Øst.

  Aktiviteten er midlertidig og miljøgodkendelsen er således tidsbegrænset. Du kan se hele miljøgodkendelsen på linket herunder:

  Afgørelse om miljøgodkendelse til midlertidigt omlæsningsplads på Gardehusarvej 999

  Næstved Kommune har også foretaget screening og vurderet, at afgørelse om miljøgodkendelsen på Gardehusarvej 999, 4700 Næstved ikke er omfattet af VVM-pligt.

  Afgørelsen om ikke-VVM pligt er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsbekendtgørelsen, BEK. nr. 1376 af den 21.06.2021 om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Afgørelse om ikke-VVM pligt kan du læse på linket herunder:

  Afgørelse om ikke-VVM pligt til omlæsningsplads på Gardehusarvej 999

  Klagevejledning for afgørelse om miljøgodkendelse

  Godkendelse er meddelt efter § 33 og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer. 
  Klagefristen er 4 uger efter afgørelsesdato.Eventuel klage skal ske senest den 8.12.2023.
  Du klager via Klageportalen, som findes på https://naevneneshus.dk. Din klage sendes automatisk gennem Klageportalen til Næstved Kommune. En klage til Miljø og Fødevareklagenævnet er pålagt et klagegebyr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller giroindbetaling. Hvis gebyret ikke betales inden for en fastsat frist, afvises klagen.
  For yderligere information henvises til Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes hus – https://naevneneshus.dk

  Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter dato for afgørelsen eller hvis den påklages, Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse. 

  Klagevejledning for afgørelsen om ikke-VVM pligt

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Denne afgørelse kan påklages i henhold til §§ 50-54. Det er alene retlige spørgsmål, der kan påklages. Du klager via Nævnenes Hus til Miljø- og Fødevareklagenævnet, se nedenfor.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen, som findes på https://naevneneshus.dk. Din klage sendes automatisk gennem Klageportalen til Næstved Kommune.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen. Det vil sige senest den 8.12.2023.

  For yderligere information henvises til Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes hus – https://naevneneshus.dk

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: virksomhedogmiljoe@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Send digital post (kræver MitID)

  Andre relevante artikler