Gå til hovedindhold

Miljøgodkendelse til svineproduktionen på Hæggerupvej 20, 4160 Herlufmagle

Næstved Kommune har den 6.9.2022 meddelt en §16a-miljøgodkendelse til mindre tilpasninger af den eksisterende svineproduktion på Hæggerupvej 20, 4160 Herlufmagle.

Indhold

  Der sker ingen udvendige ændringer eller etableres nye anlæg. Der bliver foretaget mindre tilpasninger inde i stalden. Afgørelsen kan du læse på linket herunder:

  Miljøtilladelse til ændring i svineproduktionen på Hæggerupvej 20

  Bilag 1 Kommunens miljøtekniske beskrivelse

  Bilag 2 Ansøgers miljøkonsekvensrapport

  Afgørelsen er meddelt efter §16a, stk. 2 i Husdyrbrugloven.

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.
  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er den 4.10.2022.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.