Gå til hovedindhold

Miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbruget på Ravnstrupvej 23, 4684 Holmegaard

Næstved Kommune har den 22.2.2022 meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbruget hos Jan Hansen, Ravnstrupvej 23, 4684 Holmegaard.

Indhold

  Jan Hansen ønsker at udvide staldarealet til den eksisterende økologiske malkekvægbesætning på ejendommen Ravnstrupvej 23, 4684 Holmegaard, for at opnå højere dyrevelfærd i stalden. Der vil derfor blive etableret en udendørs løbegård på den østlige side af stalden.

  Der sker ikke øvrige ændringer på husdyrbruget, men der er i 2020 meddelt en miljøtilladelse til en gyllebeholder, som er blevet opført i vinteren 2021/2022.

  Afgørelsen kan du læse på linket herunder:

  Miljøgodkendelse til Ravnstrupvej 23, 4684 Holmegaard

  Afgørelsen er meddelt efter §16b i Husdyrbrugloven.

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.
  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er den 22.3.2022.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)