Gå til hovedindhold

Miljøtilladelse til at udvide malkekvægbesætningen på Havnskovvej 15

Næstved Kommune har den 22.5.2023 meddelt miljøtilladelse efter §16b i husdyrbrugloven til at udvide malkekvægbesætningen på Havnskovvej 15, 4700 Næstved

Indhold

  Stig Hennecke vil etablere et par nye staldbygninger og øvrige mindre tilpasninger på ejendommen Havnskovvej 15, 4700 Næstved. Du kan læse afgørelsen efter §16b i husdyrbrugloven på linket herunder:

  Afgørelse om miljøtilladelse til malkekvægbesætningen på Havnskovvej 15

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med MitID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.
  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen. Det vil sige senest den 19.6.2023.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)