Gå til hovedindhold

Miljøtilladelse til en mindre kvægbesætning på Køberupvej 33, 4700 Næstved

Næstved Kommune har den 8.11.2023 meddelt miljøtilladelse til mindre tilpasninger af kvægbesætningen på Køberupvej 33, 4700 Næstved

08. nov. 2023

Indhold

  På ejendommen Køberupvej 33 vil der blive foretaget mindre tilpasninger af kvægbesætningen i de eksisterende stalde, så ejendommen får et samlet produktionsareal på 720 m2 med dybstrøelse, samlet i de to eksisterende stalde. Afgørelsen er meddelt efter §16b i husdyrbrugloven og du kan læse den på linket herunder:

  Afgørelse om miljøtilladelse til Køberupvej 33, 4700 Næstved

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med MitID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.
  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen. Det vil sige senest den 6.12.2023.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver MitID)