Gå til hovedindhold

Miljøtilladelse til husdyrbruget på Stationsvej 60

Næstved Kommune har den 28.4.2022 meddelt en §16b-miljøtilladelse til ændringer i den eksisterende svineproduktion på Stationsvej 60.

Indhold

  Der bliver ikke etableret nye anlæg eller stalde ved ændringen. Ændringerne sker inde i de eksisterende stalde, for at opnå øget fleksibilitet i produktionen. Afgørelsen kan du læse på linket herunder:

  Miljøtilladelse til mindre ændringer i svineproduktionen på Stationsvej 60, 4684 Holmegaard

  Bilag 1 til miljøtilladelsen

  Afgørelsen er meddelt efter §16b, stk. 1 i Husdyrbrugloven.

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen. Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er senest den 26.5.2022. Se mere om klageproceduren på  www.naevneneshus.dk.