Gå til hovedindhold

Påbud om at bortskaffe affaldsoplag

Næstved Kommune har den 1. november 2021 givet påbud til ny driftsejer af miljøgodkendelsen på Sandvedvej 59B, 4250 Fuglebjerg, om at bortskaffe det overtagne oplag affald over en årrække samt begrænsninger for modtagelse af nyt sediment i en periode på 5 år.

Forurenet jord

Indhold

  Du kan se hele påbuddet på linket herunder:

  Afgørelse om Påbud til Sandvedvej 59b, 4250 Fuglebjerg


  Lovgivning og klagevejledning

  Kommunens afgørelse er givet efter § 41 og kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  En eventuel klage, skal stiles til klagenævnet, og sendes via klageportalen. Klageportalen finder du, som link på forsiden af www.naevneneshus.dk. Næstved Kommune modtager besked fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis afgørelsen bliver påklaget. Klagefristen er 4 uger. Det betyder, at en eventuel klage skal være sendt via klageportalen senest den 29. november 2021.

  En klage er først registret i klageportalen, når der er indbetalt et gebyr og er synlig i klageportalen. Læs mere og få vejledning på www.naevneneshus.dk

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)