Gå til hovedindhold

TIDSBEGRÆNSET DISPENSATION TIL MIDLERTIDIGE FLYGTNINGEBOLIGER PÅ NYGÅRDSVEJ 110, 4700 NÆSTVED

NÆSTVED KOMMUNE HAR DEN 6. JULI 2022 MEDDELT TIDSBEGRÆNSET DISPENSATION TIL MIDLERTIDIGE FLYGTNINGEBOLIGER PÅ NYGÅRDSVEJ 110, 4700 NÆSTVED

Indhold

  Næstved Kommune har den 6. juli 2022 meddelt tidsbegrænset dispensation til, at der kan indrettes midlertidige flygtningeboliger i 5 år i Uglebroskolen, Nygårdsvej 110, 4700 Næstved. Der er tidligere meddelt dispensation til tidsbegrænsede flygtningeboliger i skolens nordlige fløj, og denne dispensation udvider dermed muligheden for flygtningeboliger. Dette bunder i, at kvoten for hvor mange flygtninge Næstved Kommune skal kunne huse er steget.

  Dispensation er givet for en tidsbegrænset periode på 5 år, og afgørelsen kan læses ved at klikke her.

  Klagevejledning

  Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, om afgørelsen er truffet efter gældende lovgivning. Du kan derimod ikke klage over kommunens faglige vurdering.

  Klagen skal være indgivet senest fire uger, efter du har modtaget afgørelsen.

  Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på klageportalen med NemID.

  Din klage er indgivet, når den er tilgængelig for Næstved Kommune i Klageportalen. Vi sender herefter din klage videre til Planklagenævnet med vores bemærkninger, medmindre vi beslutter at imødekomme din klage.
  Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Betaling af gebyret er en betingelse nævnets behandling af din klage. Du får gebyret retur, hvis du får medhold i din klage.

  Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke forinden er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

  Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage. Desuden er landsdækkende foreninger og organisationer klageberettigede, hvis de har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller at varetage væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. De skal dog have vedtægter eller love, som dokumenterer formålet og at de repræsenterer mindst 100 medlemmer.

  Ønsker du afgørelsen indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder, fra du har modtaget afgørelsen fra Planklagenævnet.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)