Gå til hovedindhold

Tilæg nr. 1 på miljøtilladelse til Østre Kærvej 6, 4700 Næstved

Næstved Kommune har den 15.11.2022 meddelt et tillæg til §16b-miljøtilladelsen på Østre Kærvej 6, 4700 Næstved til udvidelse af malkekvægbesætningen.

Indhold

  Der bliver etableret følgende:
  - ny kostald med dybstrøelse på 46 meter x 31 meter
  - halmlade på 20 meter x 50 meter
  - Plansiloerne bliver forlænget med 20 meter
  - Ny møddingplads på 10 meter x 10 meter og forbeholder med fast låg
  Afgørelsen kan du læse på linket herunder:

  Tillæg til miljøtilladelse til udvidelse af malkekvægbesætningen på Østre Kærvej 6

  Bilag 1 Kommunens miljøtekniske beskrivelse og vurdering

  Afgørelsen er meddelt efter §16b, stk. 2 i Husdyrbrugloven.

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.
  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er den 13.12.2022.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.