Gå til hovedindhold

Tilladelse til gyllerørledning mellem Hæggerupvej 20 og Hæggerupvej 2M

Næstved Kommune har den 6.9.2022 meddelt en §19-tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til at etalbere en nedgravet gyllerørledning på cirka 1 km mellem Hæggerupvej 20 og Hæggerupvej 2M, 4160 Herlufmagle.

Indhold

  Næstved Kommune har meddelt tilladelse til etablering af en nedgravet gyllerørledning på 1075 meter mellem Hæggerupvej 20 og 2M, 4160 Herlufmagle. Du kan læse afgørelsen på linket herunder:
  Afgørelsen er meddelt efter §19 i miljøbeskyttelsesloven.

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.
  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er den 4.10.2022.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.