Gå til hovedindhold

Tilladelse til at udlægge gydesubstrat i Kohave Møllerende

Vandløbsmyndigheden i Næstved Kommune har besluttet at fremme et reguleringsprojekt vedr. etablering af gydebanker og skjulesten i det offentlige vandløb Kohave Møllerende. Projektets formål er at forbedre forholdene for især ørreder og bidrage til opfyldelse af kravene i vandområdeplanen.

Indhold

  Næstved Kommune har meddelt tilladelse til udlæg af gydesubstrat og skjulesten i Kohave Møllerende. Projektets formål er at forbedre forholdene for især ørreder og bidrage til opfyldelse af kravene i vandområdeplanen.

  Du kan læse tilladelsen her:

  Tilladelse til udlæg af gydesubstrat og sten i Kohave Møllerende st. 3448 – 4240.

  Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Team Vand og Natur på tlf. 5588 6190.

  Klagevejledning

  De klageberettigede er dem afgørelsen er rettet til eller dem, der måtte antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, samt visse organisationer.
  Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Fristen for at klage er 4 uger, det vil sige senest 1.juli 2022. Klager skal behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på klageportalen med NemID. Din klage er indgivet, når den er tilgængelig for os på klageportalen. Vi får automatisk besked, når nogen klager.

  Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret reguleres én gang om året. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen eller med faktura. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

  Ønsker du at indbringe afgørelsen for domstolene, skal du gøre det inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

   

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)