Gå til hovedindhold

Tilladelse til at udledning af vej-, overflade og tagvand til Krobækken fra vej og kompresserstation på Hestehavevej 2, 4733 Tappernøje

Næstved Kommune har d. 28. februar 2022 meddelt udledningstilladelse til kompressorstationen for gasledningen Baltic Pipe.

Vandløb

Indhold

  Næstved Kommune har givet tilladelse til at udlede tag og overfladevand fra ny
  kompressorstation for gasledningen Baltic Pipe, samt vejvand fra nyanlagt vej på Hestehavevej 2, 4733 Tappernøje i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1.

  Du kan læse afgørelsen herunder:

  Udledningstilladelse

  Klagevejledning

  Udledningstilladelsen kan jf. Miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, indtil 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest den 28. marts 2022.

  Klagen skal ske via Nævnenes Hus hjemmeside, som er en digital selvbetjeningsløsning, https://www.naevneneshus.dk.

  En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Ved klage skal der betales et klagegebyr, hvis størrelse er oplyst i klageportalen. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.
  Vejledning om klageregler og klagegebyr kan findes på Nævnenes Hus
  hjemmeside. Klagen sendes gennem Klageportalen til Næstved Kommune.

  Næstved Kommune videresender herefter klagen til Miljø- og Fødevareklage-nævnet, ledsaget af sagens akter. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)