Gå til hovedindhold

Indvindingstilladelse til at øge indvinding af vand til Gavnø Gods

Næstved Kommune har den 6.9.2022 meddelt tilladelse til at Gavnø Gods vandværk kan øge deres vandindvinding til 5.000 m3 fra 3.000 m3 vand.

Indhold

  Du kan læse afgørelsen om øget indvindingstilladelse herunder:

  Afgørelse om indvindingstilladelse til øget vandindvinding for Gavnø Gods vandværk til gartneriet

  Afgørelsen er truffet efter § 20 og 21 i vandforsyningsloven.

  Næstved Kommune har vurderet, at afgørelse om tilladelse af ovenstående indvindingstilladelse ikke er omfattet af VVM-pligt. Du kan læse afgørelsen og screeningsskemaet på linkene herunder:

  Afgørelse om ikke-VVM pligt

  Screeningsskema til øget indvinding på Gavnø Gods vandværk

   

  Afgørelsen om ikke-VVM pligt er truffet efter § 21 i VVM-bekendtgørelsen, BEK. nr. 1976 af den 27.10.2021 om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er den 4.10.2022.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: grundvand@naestved.dk

  Næstved Kommune har foretaget en VVM screening og vurderet, at en øget indvinding fra 30.000 optil 5.000 m3 grundvand pr. år til Gavnø Gods vandværk ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og det vurderes at den øget tilladelserne ikke vil være omfattet af VVM-pligt.

  Denne afgørelse kan påklages i henhold til §§ 50-54. Det er alene retlige spørgsmål, der kan påklages. Du klager via Nævnenes Hus til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som oplyst ovenover.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)

  Andre relevante artikler