Gå til hovedindhold

Tilladelse til udledning af trykvand fra Paltic Pipe Projekt

Næstved Kommune har den 27.9.2021 meddelt midlertidig tilladelse til udledning og udspredning af trykvand fra Baltic Pipe Projektet ved Energinets arealer på Hestehavevej 2, 4733 Tappernøje.

Forurenet jord

Indhold

  Udledningen vedrører 3500 m³ trykvand, som bliver udbragt på 3,5 ha og 5,3 ha.

  Du kan læse afgørelsen på linket herunder:

  Afgørelse om tilladelse til midlertidig udledning af trykvand

  Klagevejledning

  Kommunens afgørelse er meddelt efter spildevandsbekendtgørelsens §44, jævnfør § 19 i miljøbeskyttelsesloven og kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  En eventuel klage, skal stiles til klagenævnet, og sendes via klageportalen. Klageportalen finder du, som link på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen sender klagen til Næstved Kommune, som videresender klagen bilagt sagens akter og kommunens kommentar til sagen. Klagefristen er 4 uger. Det betyder, at en eventuel klage skal være sendt via klageportalen Senest den 26. oktober 2021.

  En klage er først registret i klageportalen, når der er indbetalt et gebyr (se mere om gebyrordningen på www.naevneneshus.dk).

  Domstolsprøvelse

  Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven eller VVM-bekendtgørelsen kan jfr. miljøbeskyttelseslovens § 101 og § 54 i lov om VVM indbringes for domstolene. Fristen for søgsmål er 6 måneder, fra meddelelse af afgørelse.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)