Gå til hovedindhold

Tilladelse til at etablere et vertikalt jordvarmeanlæg på Frihedsvej 15, 4700 Næstved

Næstved Kommunes Team Klima, Miljø og Affald meddeler den 7.9.2023 tilladelse efter §19 i miljøbeskyttelsesloven til at der på Frihedsvej 15, 4700 Næstved må blive etableret boringer til et vertikalt jordvarmeanlæg, samt afgørelse om at det ansøgte projekt ikke er omfattet af VVM-pligt.

Indhold

  Der er ansøgt om at etablere en boring med det formål at etablere et vertikalt jordvarmeanlæg til opvarmning på Frihedsvej 15, 4700 Næstved.

  Afgørelsen om tilladelse kan du læse her:

  Tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg på Frihedsvej 15, 4700 Næstved

  Næstved Kommune har foretaget en VVM screening og vurderet, at etablering af jordvarmeboring på Frihedsvej 15, 4700 Næstved ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Boringen vurderer vi, ikke er omfattet af VVM-pligt.

  Afgørelsen om ikke-VVM pligt er truffet efter § 21 i VVM-bekendtgørelsen, BEK. nr. 4 af 03/01/2023 om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Du kan se afgørelsen og ansøgningsskema herunder:

  Afgørelse om ikke-VVM pligt til jordvarmeanlæg på Frihedsvej 15, 4700 Næstved

  Screeningsskema fra ansøger

   

  Klagevejledning for afgørelse om tilladelse

  Tilladelsen er meddelt efter § 19 og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer. 
  Klagefristen er 4 uger efter afgørelsesdato. Eventuel klage skal ske senest den 5.10.2023.

  Du klager via Klageportalen, som findes på https://naevneneshus.dk. Din klage sendes automatisk gennem Klageportalen til Næstved Kommune. En klage til Miljø og Fødevareklagenævnet er pålagt et klagegebyr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel. Hvis gebyret ikke betales inden for en fastsat frist, afvises klagen.
  For yderligere information henvises til Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via. Nævnenes hus – https://naevneneshus.dk

  Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter dato for afgørelsen eller hvis den påklages, Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse. 

  Klagevejledning for afgørelsen om ikke-VVM pligt

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Denne afgørelse kan påklages i henhold til §§ 50-54. Det er alene retlige spørgsmål, der kan påklages. Du klager via Nævnenes Hus til Miljø- og Fødevareklagenævnet, se nedenfor.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen, som findes på https://naevneneshus.dk. Din klage sendes automatisk gennem Klageportalen til Næstved Kommune.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er den 5.10.2023

  For yderligere information henvises til Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes hus – https://naevneneshus.dk

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: virksomhedogmiljoe@naestved.dk

   

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)

  Andre relevante artikler