Gå til hovedindhold

Tilladelse til videregående vandbehandling til Schweizerhuset vandværk

Næstved Kommune har den 6.9.2022 meddelt tilladelse til videregående vandbehandling.

Indhold

  Næstved Kommune har meddelt tilladelse til vidergående vandbehandling til Schweizerhuset vandværk. Afgørelsen og bilag kan ses i links herunder:

  Afgørelse om videregående vandbehandling

  Bilag 1

  Bilag 2

  Analyserapport

   

  Afgørelsen er truffet efter § 21 i vandforsyningsloven.

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er den 4.10.2022.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: grundvand@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)

  Andre relevante artikler