Gå til hovedindhold

Tillæg til at udvide ægproduktionen på Timannsvej 6, 4171 Glumsø

Næstved Kommune har den 8.11.2023 meddelt tillæg nr. 2 til at udvide den eksisterende ægproduktion på Timannsvej 6 med en ny stald.

08. nov. 2023

Indhold

  Udvidelsen på ejendommen Timannsvej 6, 4171 Glumsø består i at der bliver etableret en ny stald til skrabehøns ved siden af de eksisterende stalde. Der er tidligere meddelt godkendelse til at etablere en fritliggende økologisk stald, som bortfalder med dette tillæg. Den tidligere godkendte placering af en gyllebeholder flyttes, så den ligger nærmere den eksisterende bygningsmasse.

  Den eksisterende §16a miljøgodkendelse og tillæg nr. 1 til denne er fortsat gældende, bortset fra de vilkår som bliver erstattet i tillæg nr. 2, som vi meddeler efter husdyrbruglovens §16a, stk.4. Det fremgår af afgørelsen, som du kan læse herunder:

  Afgørelse om tillæg nr. 2 til Timannsvej 6, 4171 Glumsø

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med MitID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.
  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen. Det vil sige senest den 6.12.2023.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver MitID)