Gå til hovedindhold

Tillæg til husdyrbrugets miljøtilladelse på Nåbyvej 14, 4160 Herlufmagle

Næstved Kommune har den 12.5.2023 meddelt et tillæg til en miljøtilladelse efter §16b i husdyrbrugloven til svineproduktionen på Nåbyvej 14, 4160 Herlufmagle.

12. maj 2023

Indhold

  Ændringen på ejendommen Nåbyvej 14, 4160 Herlufmagle er at møddingpladsen flyttes længere syd og udvides en smule, så den i alt bliver 200m². Den nye møddingplads bliver etableret i en af de tidligere plansiloer på husdyrbruget. Den eksisterende §16b miljøtilladelse er fortsat gældende og denne afgørelse er derfor et tillæg til den. Du kan læse afgørelsen efter §16b i husdyrbrugloven på linket herunder:

  Afgørelse om tillæg nr. 1 til Nåbyvej 14, 4160 Herlufmagle

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med MitID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.
  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen. Det vil sige senest den 9.6.2023.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver MitID)