Gå til hovedindhold

Tillæg til miljøgodkendelse - Næsted Genbrugsplads, Fiskerhusvej 22 i Næstved

Næstved Kommune har givet tilladelse til at Næstved Genbrugsplads kan åbne kl. 7.00 på hverdage.

Indhold

  Næstved Kommune har givet tilladelse til at Næstved Genbrugsplads kan åbne kl. 7.00 på hverdage.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning
  Godkendelse er meddelt efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer.


  Klagefristen er 4 uger efter afgørelses- /offentliggørelsesdato. Du klager via Klageportalen, som findes på https://naevneneshus.dk . Din klage sendes automatisk gennem Klageportalen til Næstved Kommune.
  Som udgangspunkt koster det 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer at klage. Hvis gebyret ikke betales inden for en fastsat frist, afvises klagen.


  For yderligere information henvises til Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes hus – https://naevneneshus.dk .

  Eventuel klage skal ske senest den 26. oktober 2022.

  Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.


  Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter dato for afgørelsen eller hvis den påklages, Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse.