Gå til hovedindhold

Tilladelse til at udlede overflade- og vejvand ved DSB-værkstedet

Næstved Kommune har meddelt udledningstilladelse til DSB-værksted ved Fladsågårdsvej.

Gule Havremarker med enkelte grønne træer

Indhold

  Næstved Kommune har meddelt tilladelse til at udlede overflade- og vejvand fra DSB-Værkstedet ved Fladsågårdsvej, matr. nr. 1a, Fladså By, Mogenstrup.

  Afgørelsen kan du læse på linket herunder:

  Afgørelse til udledning af overflade- og vejvand fra DSB-værksted

  Bilag 1, ansøgningsmateriale om udledning af overflade- og vejvand

  Afgørelsen er truffet efter § 28 stk.1 i i miljøbeskyttelsesloven. Afgørelsen har været i en 8 uger høringsfase. Der indkom ingen bemærkninger til tilladelsen.


  Tilladelsen er en del af Miljøkonsekvensrapporten og § 25 tilladelsen meddelt af Miljøstyrelsen, som kan ses på linket herunder:

  Link til Miljøstyrelsens annoncering af afgørelse efter §25 i Miljøvurderingsloven

   

  Klagevejledning

  Afgørelsen kan påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet af enhver der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse private interesseorganisationer. Klagefristen udløber den 19.10.2022

  Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning fremgår konkret i afgørelsen. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID eller MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

  En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)

  Andre relevante artikler