Gå til hovedindhold

Vandløbsprojekt i Fiskebækken ved Nisseringen

Næstved Kommune har truffet afgørelse om genåbning og restaurering af Fiskebækken ved Nisseringen

Indhold

  Projektet hører under statens vandplan, og skal sikre at Fiskebækken kan opfylde sit miljømål. Du finder vores afgørelse nedenfor.

  Afgørelse om restaurering af Fiskebækken (pdf. nyt vindue)
  Bilag 1. Projektbeskrivelse (pdf. nyt vindue)

  Hvis du ønsker at høre nærmere om sagen, er du velkommen til at kontakte Center for Plan og Miljø, tlf. 5588 6190 eller vandloeb@naestved.dk 

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen. Klagen skal være indgivet senest den 29.10.2021.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)