Skip to main content

Byer

Byrådet ønsker, at alle byer i Næstved Kommune fortsat skal være gode steder at bo gennem hele livet! Der skal derfor kunne tilbydes velfungerende, oplevelsesrige og bæredygtige byområder, der kan danne gode rammer for hverdagslivet i alle faser af livet.

Indhold

  Byrådet sætter stor fokus på, at Næstved fortsat har en dynamisk og velfungerende bymidte i udvikling. Bymidteplanen peger på nye og spændende muligheder for anvendelse af byens rum, både til at leve og arbejde i, og også til at studere i.

  Her kan du læse om byer i Kommuneplan 2017

  Center- og kommunal servicestruktur

  Centerstrukturen fortæller med sine 4 niveauer om de forskellige byers roller i Næstved Kommune som helhed. Den fortæller også, hvilket niveau af service, primært den kommunale, man kan forvente i de enkelte byer. Den tager afsæt i, at Næstved By er hele kommunens lokomotiv, samtidig med at nærhed og lokalt tilhørsforhold i lokalområderne vægtes højt.

  Kommunecentret er Næstved, hvor man ud over dagtilbud, skoler, borgerservice, almenpraktiserende læger mm. kan forvente fx professionelle kulturtilbud, specialiserede sundhedstilbud og et bredt udvalg af butikker, der også kan have regional betydning.

  Byerne Fensmark, Glumsø, Fuglebjerg og Brøderup-Tappernøje er udpeget som udviklingscentre. Her kan man som udgangspunkt forvente et bredt udvalg af offentlig service som bibliotek med borgerservice, lokale kulturcentre, læge, apotek og butikker. Her skal servicen fastholdes og udvikles, og byerne skal fungere som vigtige bosætningsområder med en erhvervsprofil tilpasset den enkelte by.

  Lokalcentrene knytter sig til det nærmeste udviklingscenter eller til kommunecentret. I lokalcentrene kan det forventes at finde skole, idrætsanlæg eller lokaler til kulturelle formål, butik med dagligvarer og børneinstitution.

  Støttepunkter i landdistrikter tilbyder et minimum af tilbud. Det kan være boldbaner til rådighed for idrætsforeninger eller klasselokaler til aftenskole eller ældreklub. Støttepunkternes muligheder og rolle for lokalområdet afhænger i høj grad af initiativer fra lokalrådene og andre frivillige ildsjæle i området.

  Her kan du læse om center- og kommunal servicestruktur i Kommuneplan 2017

  Her kan du se et kort over center- og kommunal servicestruktur

  Byvækst

  Med kommuneplanen udlægges arealer til forskellige former for byvækst som fx nye boligområder, erhvervsområder og områder til offentlige formål, detailhandel osv.

  Det er i Næstved By og udviklingscentrene, at den egentlige byvækst skal foregå, da det er her servicefaciliteterne ligger.

  Her kan du læse om byvækst i Kommuneplan 2017

  Her kan du se et kort over byvækst

  Erhvervsområder

  Kommuneplanens erhvervsområder er placeret i overensstemmelse med retningslinjerne og centerstrukturen dvs. primært i kommunecenteret, i udviklingscentrene og sekundært i lokalcentrene. I lokalcentrene vil der blive lagt vægt på at understøtte udvidelsesmuligheder for eksisterende virksomheder.

  Her kan du læse om erhvervsområder i Kommuneplan 2017

  Her kan du se et kort over erhvervsområder

  Boligområder

  Kommunens opgørelse over rummeligheden set i forhold til det forventede byggeri viser, at de udlagte arealer fuldt ud vil kunne dække behovet for nybyggeri inden for planperioden 2017-2029. Der er således ikke behov for større udlæg af nye boligområder i planperioden og dermed ikke i denne revision af kommuneplanen.

  Her kan du læse om boligområder i Kommuneplan 2017

  Her kan du se et kort over boligområder

  Områder til offentlige formål og privat service

  Det er en del af kommunens overordnede vision, at Næstved Kommune skal være en kommune, der sætter borgerne i centrum, så de oplever en service på et højt niveau, der er tilgængelig for alle.

  Her kan du læse om områder til offentlige formål og privat service i Kommuneplan 2017

  Her kan du se et kort over områder til offentlige formål og privat service

  Detailhandel

  ”Detailhandelsplan – tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017” er udarbejdet med det formål at styrke og udvikle
  detailhandlen i Næstved Kommune til glæde for den lokale detailhandel, kommunens borgere og de kunder
  og turister, som besøger Næstved. En styrket detailhandel giver ikke alene flere arbejdspladser, men er også
  et væsentlig parameter for blandt andet byliv og bosætning.

  Her kan du læse Detailhandelsplan - tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017

  Her kan du se et kort over detailhandel

  Næstved Bymidte

  Vores samfund er i disse år især præget af urbanisering og tilflytning til de større byer, deriblandt Næstved. Derfor er det vigtigt, at vi styrker de ting, som man flytter efter, når man skal finde en attraktiv by at flytte til. En aktiv og urban bymidte med spændende oplevelser er én af de ting, der kan sikre, at Næstved forbliver en af de mest interessante byer i regionen.

  Her kan du læse om Næstved Bymidte i Kommuneplan 2017

  Byprofiler

  De fire udviklingscentre (markeret med gult på det kort, der linkes til nedenfor) i Næstved Kommune har forskellige potentialer, der i dag er udnyttet i større eller mindre grad. Potentialet for bosætning er stort og tilsammen tilbydes mange forskellige typer boliger og boligområder med forskellige tilbud i omgivelserne. På samme måde udbydes et bredt udvalg af muligheder for at etablere forskellige typer erhverv. I dette afsnit er nogle af potentialerne for bosætning og erhvervsudvikling beskrevet.

  Her kan du læse om byprofiler i Kommuneplan 2017

  Her kan se et kort over byprofiler

  Værdifulde kulturmiljøer i byerne

  Byrådet ønsker at fremme arbejdet med at fastholde og udvikle bymiljøer fra såvel forhistorisk, historisk, som nyere tid. Værdifulde bykvaliteter, der er med til at fortælle historien om kommunens byer, skal beskyttes og udvikles. Derfor udpeges der med den nye kommuneplan en række kulturmiljøer i byerne.

  Her kan du læse om værdifulde kulturmiljøer i byerne i Kommuneplan 2017

  Her kan du se et kort over værdifulde kulturmiljøer i byerne

  Her kan du læse om 100 kulturmiljøer i Næstved Kommune

  Bymiljøinteresser

  Ældre bydele i byerne rummer mange bebyggelser, som er vigtige arkitektonisk og/eller har kulturhistorisk betydning for fortællingen om byernes udbygning gennem tiden. Omdannelse og nybyggeri i de ældre bydele med bymiljøinteresser skal ske med respekt for de fælles værdier, der findes i det enkelte byområde.

  Her kan du læse om bymiljøinteresser i Kommuneplan 2017

  Landsbyer

  Byrådet ønsker, at der gennem en helhedsvurdering af landsbyerne og deres omgivende landskab åbnes mulighed for byggeri af et mindre antal boliger med henblik på at styrke landsbysamfundene som interessante og attraktive bomiljøer.

  Her kan du læse om landsbyer i Kommuneplan 2017

  Her kan du se et kort over landsbyer

  Bevaringsværdige og fredede bygninger

  Bevaringsværdige og fredede bygninger er udpeget i 3 af de tidligere kommuner i Næstved Kommune: Kommuneatlas Næstved, Kommuneatlas Suså og Kommuneatlas Fladså. Alle bygninger fra før 1940 er klassificeret efter bevaringsværdi på en skala fra 1 til 9, hvor 1 er den højeste bevaringsværdi. Da de tre kommuneatlas er mere end 20 år gamle, kan der omvendt være eksempler på, at nogle bygninger kan have mistet bevaringsværdi. Det vil således kunne forekomme, at SAVE-værdien (skalaen fra 1-9) må nedsættes efter en konkret vurdering.

  Her kan du læse om bevaringsværdige og fredede bygninger i Kommuneplan 2017

  Byomdannelse

  Planloven giver mulighed for, at byrådet kan afgrænse såkaldte byomdannelsesområder i kommuneplanen, fx områder, hvor miljøbelastende erhvervsformål eller lignende aktiviteter er ophørt eller under afvikling.

  Her kan du læse om byomdannelse i Kommuneplan 2017

  Her kan du se et kort over byomdannelse

  Kystnær byzone

  Den kystnære del af byzonen udgør ikke et præcist afgrænset område fastlagt ud fra en bestemt afstand til kysten. Afgrænsningen af kystnærhedszonen er baseret på om de topografiske og fremtidige bebyggelsesmæssige forhold betyder, at mulige anlæg vil påvirke kystlandskabet.

  Her kan du læse mere om kystnær byzone i Kommuneplan 2017

  Her kan du se et kort over kystnær byzone 

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)