Skip to main content

Fritid og turisme

Mærk Næstved er en vision for hele kommunen. Mærk det som kommunen giver dig. Næstved har en stor variation af kultur- og fritidstilbud til hele familien lige fra børnenes BonBon-Land, musiktilbud på Grønnegades Kaserne til kunst på Rønnebæksholm. De kommende år er der planer om at få etableret et vandkulturhus og få genskabt miljøet omkring Holmegaards Glasværk ”Ny Holmegaard”.

Næstved Kommune har fokus på at udvikle en attraktiv bymidte, men arbejder også for det gode liv på landet. Naturen og fællesskabet på landet er vigtige forudsætninger for at udvikle flere rekreative tilbud gennem lokale borgerdrevne projekter.

Her kan du læse om fritid og turisme i Kommuneplan 2017

Her kan du se et kort over fritid og turisme

Hotel, kro og vandrehjem

Hotelkapaciteten i Næstved Kommune består af mindre byhoteller i Næstved og større kroer/byhoteller i Menstrup og Karrebæksminde samt helt små hoteller i Fuglebjerg og ved Præstø Fjord. Hotelkapaciteten i selve Næstved by er set i forhold til byens størrelse relativt lille. Byrådet er derfor generelt positivt indstillet over for omdannelse og nybyggeri til hotelformål i såvel Næstved, som i kommunens øvrige centerbyer.

Her kan du læse om hotel, kro og vandrehjem i Kommuneplan 2017

Sommerhusområder

Alle Næstved Kommunes udlagte sommerhusområder ligger ved Karrebæksminde i kystnærhedszonen. Det er bestemt i planloven, at udlagte sommerhusområder i kystnærhedszonen skal fastholdes til sommerhusformål.

Her kan du læse om sommerhusområder i Kommuneplan 2017

Her kan du se et kort over sommerhusområder

Campingpladser

I Næstved Kommune findes 5 eksisterende campingpladser. De kan udvides i det omfang, deres beliggenhed gør det fysisk muligt, og hvis det ikke vil være generende for naboer eller have væsentlig negativ indvirkning på natur eller landskab. Det kræver som regel lokalplanlægning.

Her kan du læse om campingpladser i Kommuneplan 2017

Forlystelsesparker og besøgscentre

Lokalisering af nye besøgscentre og forlystelsesparker skal ske ved nærmere planlægning i form af kommuneplantillæg eventuel med tilhørende miljøvurdering/VVM. Anlæggene skal fortrinsvis placeres i, eller i tilknytning til byzone, efter en afvejning af alle relevante interesser herunder natur- og landskabsinteresser.

Her kan du læse om forlystelsparker og besøgscentre i Kommuneplan 2017

Lystbådehavne

Ved planlægning for udvidelse af eksisterende lystbådehavne skal det sikres, at udvidelsen tilgodeser blandt andet naturbeskyttelsesinteresser, hensynet til besejlingsforhold og kystbeskyttelse. Udvidelse af lystbådehavne i de udpegede kulturmiljøer skal desuden tage højde for, at der ved ændringer af disse stilles krav til blandt andet havnemiljøet, offentlig tilgængelighed, materialevalg for havneanlæg og tilhørende anlæg på land, placering af tekniske installationer.

Her kan du læse om lystbådehavne i Kommuneplan 2017

Golfbaner og større anlæg til udendørs sport

For at give varierede muligheder for udendørs aktiviteter for kommunens borgere og turister åbnes der fortsat mulighed for placering af golfbaner og lignende større anlæg til udendørs sport. Anlæggene skal placeres med størst mulig hensyntagen til naturværdierne og tilgængeligheden i området.

Her kan du læse om golfbaner og større anlæg til udendørs sport i Kommuneplan 2017

Søgeområder for naturparker

I Næstved Kommune er Præstø, Dybsø og Karrebæk fjorde og Tystrup-Bavelse søerne udpeget som områder, hvor der kan etableres naturparker.

Her kan du læse om søgeområder for naturparker i Kommuneplan 2017

Her kan du se et kort over søgeområder for naturparker

Rekreative stier og motionsruter

Kommunerne har gennem den fysiske planlægning mulighed for at fremme adgangen til det åbne land, hvilket medfører, at borgerne har nem adgang til daglig motion, der på længere sigt har en sundhedsfremmende effekt. I kommuneplanen vil vi gerne formidle de eksisterende vandrerruter samt vise lokaliteter med store naturkvaliteter, hvor der kan planlægges potentielle vandrerruter.

Her kan du læse om rekreative stier og motionsruter i Kommuneplan 2017

Her kan du se et kort over rekreative stier og motionsruter

Kontakt

Center for Plan og Miljø

Telefon: 5588 5588

Send digital post (kræver nemid)