Skip to main content

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen er den bærende og helt afgørende plan, hvor borgere og virksomheder kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i Næstved Kommune.

Indhold

  Planen udarbejdes på baggrund af planloven. Planlovens formål er at sikre, at den sammenfattende planlægning forener samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen. Loven skal medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

  Kommuneplanen afspejler byrådets visioner for kommunen og de overordnede mål for udviklingen. Der er også i kommuneplanen bestemmelser, der mere detaljeret fastlægger, hvordan arealer skal anvendes. Bestemmelserne fastlægger rammerne for lokalplanlægningen i de enkelte delområder.

  Et af hovedformålene med kommuneplanlægning er, at byrådet får mulighed for at samarbejde med borgere og erhvervsliv om at tilrettelægge en udvikling, der tilgodeser flest mulige. Det betyder, at Næstved Kommune har pligt til at inddrage borgerne og erhvervslivet i arbejdet med planen. Dels ved at lade planen afspejle idéer og forslag fra offentligheden.

  Kommuneplanen skal revideres hvert fjerde år. Kommunen kan vælge en fuldstændig revision, revision af enkelte temaer eller en genvedtagelse af den gældende kommuneplan.

  Miljøvurdering af kommuneplanen

  I forbindelse med udarbejdelse af en kommuneplan er det lovpligtigt at lave en miljøvurdering af planen.

  Klik her og find miljøvurderingen af Kommuneplan 2017

  Hvidbog for offentlighedsperioden

  I forbindelse med behandlingen af kommuneplanen var der en offentlighedsperiode fra 15. maj 2017 til 24. juli 2017, hvor alle kunne indsende bemærkninger til kommuneplanforslaget.

  Klik her og find hvidbogen for offentlighedsperioden

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)