Skip to main content

Miljøbeskyttelse

Byrådet har meget fokus på, at Næstved Kommune skal være et godt sted for både vores borgere og virksomheder.

Indhold

  Det er vigtigt, at både nuværende og nye virksomheder har gode produktionsvilkår uden at få konflikter med naboerne. Støj kan være én af årsagerne til, at ikke alle trives. En god planlægning kan hjælpe med at forebygge konflikter – derfor er det eksempelvis vigtigt ikke at udlægge boligområder, vuggestuer og lignende i nærheden af støjende virksomheder eller skydebaner.

  Her kan du læse om miljøbeskyttelse i Kommuneplan 2017

  Støjbelastede arealer

  Byrådets mål er, at arealudlæg ikke medfører konflikter i form af støjgener i eller omkring arealudlægget. Ved et støjfølsomt arealudlæg skal det sikres, at eksisterende forhold ikke støjbelaster området og ved arealudlæg for støjende arealanvendelse skal det sikres, at eksisterende støjfølsom arealanvendelse ikke støjbelastes.

  Klik her for at læse om støjbelastede arelaer i Kommuneplan 2017

  Klik her for at se et kort over støjbelastede arealer

  Skydebaner og øvrige støjende fritidsanlæg

  Byrådet ønsker at forebygge konflikter mellem støjende fritidsaktiviteter og støjfølsom arealanvendelse (fx boligformål) i landzone. Der skal være gode levevilkår for beboerne i det åbne land og mulighed for, at kommunens borgere kan dyrke støjende fritidsaktiviteter med et minimum af gener. Planlægning og landzonetilladelser til støjende fritidsanlæg skal ske på en måde, der respekterer kommunens natur- og landskabsværdier.

  Klik her for at læse om skydebaner og øvrige støjende fritidsanlæg i Kommuneplan 2017

  Overfladevand (vandløb, søer og kystvande)

  Miljømål for vandløb, søer og kystvande fastsættes i den statslige vandplanlægning. Målene fremgår af vandområdeplanen med tilhørende bekendtgørelser. Her kan planlagte tiltag til forbedring af miljøtilstanden også ses.

  Klik her for at læse om overfladevand (vandløb, søer og kystvande) i Kommuneplan 2017

  Klik her for at se et kort over vandløb, søer og kystvande

  Badevandsområder

  Byrådet har fokus på, at der er god badevandskvalitet ved de 5 strande, der er udpeget som badeområder: Enø Strand, Dragsbjerg Strand, Vesterhave Strand, Bjørnebæk Strand samt Strandgård Strand ved Klinteby. Ved disse strande følges badevandets kvalitet løbende.

  Klik her for at læse mere om badevandsområder i Kommuneplan 2017

  Spildevand

  Byrådet arbejder for effektiv rensning af spildevandet både i det åbne land og kloakerede områder.

  Klik her for at læse om spildevand i Kommuneplan 2017

  Grundvand og vandindvinding

  Byrådet vil beskytte grundvandet ved at prioritere, at ressourcen anvendes på et bæredygtigt grundlag og beskyttes i tilstrækkeligt omfang gennem gældende lovgivning. Den decentrale vandforsyning fastholdes ved, at vandindvinding foregår i balance med grundvandsdannelsen og under hensyntagen til natur og overfladevand.

  Klik her for at læse om grundvand og vandindvinding i Kommuneplan 2017

  Vurdering af virkning på miljøet (VVM)

  Siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013 har byrådet godkendt to kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse som del af en miljørapport.

  Klik her for at læse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) i Kommuneplan 2017

  Oversvømmelsestruede arealer

  Klimaforandringerne forventes at skabe mere voldsomt vejr. Stormfloder og skybrud vil blive kraftigere og dermed øges risikoen for skader på blandt andet bygninger og veje. Med udpegningerne og retningslinjerne ønsker byrådet, at der så vidt muligt undgås fejlinvesteringer på de arealer, der risikerer at blive oversvømmet i fremtiden.

  Klik her for at læse om oversvømmelsestruede arealer i Kommuneplan 2017

  Klik her for at se et kort over oversvømmelsestruede arealer

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)