Skip to main content

Natur og landskab

Næstved Kommune er én af de mest attraktive kommuner i Region Sjælland at bosætte sig i. Det er vi af mange årsager. Én af dem er vores attraktive muligheder for gode oplevelser i natur og kultur. Vi har et større bymiljø og gode muligheder for et aktivt og sundt friluftsliv på landet.

Indhold

  Byrådet ønsker at sikre, at der er plads og luft til livet på landet side om side med landbruget.

  I Kommuneplan 2017 har vi som noget nyt Grønt Danmarkskort. Her er der fokus på at vise, hvordan nuværende natur sammen med ny natur kan bindes sammen i ét stort landsdækkende naturnetværk. Det Grønne Danmarkskort består i Næstved Kommune af "naturbeskyttelsesområder og potentielle naturbeskyttelsesområder" samt "økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser". Det er de områder, hvor der i dag er særlige vigtige naturområder, og hvor de kan udvides i samarbejde med lodsejerne.

  Her kan du læse om natur og landskab i Kommuneplan 2017

  Her kan du se et kort over Grønt Danmarkskort

  Naturbeskyttelsesområder og potentielle naturbeskyttelsesområder

  Naturbeskyttelsesområderne består af områder, hvor der er en høj koncentration af natur og de internationale naturbeskyttelsesområder. I nogle områder, som grænser op til naturbeskyttelsesområderne, er der potentialer for, at området naturmæssigt kan blive endnu bedre og dermed udvide eksisterende naturbeskyttelsesområder eller skabe sammenhæng med andre naturbeskyttelsesområder. Disse områder er udlagt som potentielle naturområder.

  Her kan læse om naturbeskyttelsesområder og potentielle naturbeskyttelsesområder i Kommuneplan 2017

  Her kan du se et kort over naturbeskyttelsesområder

  Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser

  De økologiske forbindelser tager udgangspunkt i forskellige typer af natur som vandløbssystemer, våde naturtyper som enge og moser, tørre naturtyper som heder og overdrev, træbevoksede naturtyper som skovbryn, løvskov og skræntskove og kyster med strandenge, klitter, strande. Der er også udpeget potentielle økologiske forbindelser, som i dag ikke har de samme kvaliteter som de eksisterende økologiske forbindelser. Ved en indsats kan disse opnå samme potentiale som de eksisterende økologiske forbindelser.

  Her kan du læse om økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser i Kommuneplan 2017

  Her kan du se et kort over økologiske forbindelser

  Lavbundsarealer

  Lavbundsarealer er kunstigt afvandede eller drænede arealer, som tidligere var enge, moser, lavvandede søer og fjorde. Kommunen skal derfor vurdere muligheden for naturgenopretning ved planlægning af byggeri og anlæg, fx vindmøller og større veje, som berører lavbundsarealer.

  Her kan du læse om lavbundsarealer i Kommuneplan 2017

  Her kan du se et kort over lavbundsarealer

  Skovrejsning

  Byrådet ønsker at fremme og understøtte privat skovrejsning, da et større skovareal har en række fordele for borgerne og kommunen. Kommunen har netop gennemført en kortlægning af landskabet i kommunen og udpeget nye områder til skovrejsning, hvor dette vil have en positiv eller gavnlig effekt på landskabsoplevelsen.

  Her kan du læse om skovrejsning i Kommuneplan 2017

  Her kan du se et kort over skovrejsningsområder

  Kystnærhedszonen

  Kystnærhedszonen skal beskytte de kystnære områder mod unødige ændringer. Det sker ved at friholde kystnærhedszonen for byggeri og anlæg, der ikke er afhængige af en kystnær placering.

  Her kan du læse om kystnærhedszonen i Kommuneplan 2017

  Bevaringsværdigt landskab

  Kommunen har gennemført en kortlægning af landskabet i kommunen og inddelt det åbne land i ca. 40 delområder. Landskaberne og de landskabelige/kulturhistoriske beskyttelseshensyn er nærmere beskrevet for hvert delområde. Det er landskabsanalysen, der skal ligge til grund for de landskabelige afvejninger i den konkrete sagsbehandling.

  Landskaberne i Næstved Kommune er inddelt i jordbrugsområde og bevaringsværdigt landskab. Bevaringsværdigt landskab omfatter kystlandskaber, dødisområder, ådale, åse og andre særegne landskaber.

  Her kan du læse om bevaringsværdigt landskab i Kommuneplan 2017

  Her kan du se et kort over bevaringsværdige landskaber

  Her kan du læse Næstved Kommunes landskabsanalyse

  Her kan du se et kort over delområder i landskabsanalysen

  Større sammenhængende landskaber

  Nogle steder i kommunen opleves kun en begrænset påvirkning fra tekniske anlæg som for eksempel vindmøller og højspændingsanlæg. De områder er udpeget som større sammenhængende landskaber for at bevare den relativt uforstyrrede karakter. De større sammenhængende landskaber skal så vidt muligt friholdes for nye tekniske anlæg og for støjende aktiviteter. Der kan kun placeres nye tekniske anlæg, hvis det kan ske uden at påvirke den uforstyrrede karakter, og hvis de ikke kan placeres i andre områder.

  Her kan du læse om større sammenhængende landskaber i Kommuneplan 2017

  Her kan du se et kort over større sammenhængende landskaber

  Jordbrugsområder

  Kommunen har gennemført en kortlægning af landskabet i kommunen og inddelt det åbne land i ca. 40 delområder. Landskaberne og de landskabelige/kulturhistoriske beskyttelseshensyn er nærmere beskrevet for hvert delområde. Det er landskabsanalysen, der skal ligge til grund for de landskabelige afvejninger i den konkrete sagsbehandling.

  Landskaberne i Næstved Kommune er inddelt i jordbrugsområder og bevaringsværdigt landskab. Jordbrugsinteresserne varetages også igennem udpegningen til særlige værdifulde landbrugsområder, samt områdeudpegning til store husdyrbrug.

  Her kan du læse om jordbrugsområder i Kommuneplan 2017

  Her kan du se et kort over jordbrugsområder

  Her kan du læse Næstved Kommunes landskabsanalyse

  Her kan du se et kort over delområder i landskabsanalysen

  Særligt værdifulde landbrugsområder

  Udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder skal sikre, at forbruget af landbrugsjord til ikke-jordbrugsmæssige formål ikke bliver større end nødvendigt. Når de særligt værdifulde landbrugsområder skal overgå til andet formål end jordbrugsmæssig anvendelse, skal retningslinjerne følges for at sikre en bæredygtig udvikling af landbruget.

  Her kan du læse om særligt værdifulde landbrugsområder i Kommuneplan 2017

  Her kan du se et kort over særligt værdifulde landbrugsområder

  Store husdyrbrug

  Der er udpeget et område syd for hovedlandevejen Næstved-Slagelse til placering af driftsbygninger og driftsanlæg til store husdyrbrug over 500 dyreenheder. Hovedformålet med udpegningen er at undgå konflikter med naboer, natur-, landskabs- og kulturværdier.

  Her kan du læse om store husdyrbrug i Kommuneplan 2017

  Her kan du se et kort over store husdyrbrug

  Biogasanlæg

  Biogaspotentialet i Næstved Kommune er så lille, at der er begrænset mulighed for at etablere større kommercielle biogasanlæg. Der er derfor ikke udpeget placeringer til denne type anlæg.

  Her kan du læse om biogasanlæg i Kommuneplan 2017

  Værdifulde kulturmiljøer i det åbne land

  Byrådet ønsker gennem en udpegning af de mest værdifulde kulturmiljøer at medvirke til at sikre kulturmiljøerne som en del af vores fælles arvegods og understøtte en fremtidig lokal udvikling. Kulturmiljøerne er hver for sig og sammen vigtige elementer i fortællingen om landskaber og bebyggelse i kommunen. Udpegningen af kulturmiljøerne skal være med til at udbrede kendskabet til kommunens kulturhistoriske bymiljøer og landskaber.

  Her kan du læse om værdifulde kulturmiljøer i det åbne land i Kommuneplan 2017

  Her kan du se et kort over værdifulde kulturmiljøer i det åbne land

  Her kan du læse om 100 kulturmiljøer i Næstved Kommune

  Kirkeomgivelser

  Byrådet vil gerne sikre, at kirkerne bevarer deres betydning som kulturhistoriske pejlemærker i landskabet. Kirkerne skal fortsat fortælle om den historiske bosætning og landsbyernes opståen. Derfor kan der kun opføres bygninger og andre anlæg, samt gives tilladelse til plantning af skov inden for kirkeomgivelserne, hvis oplevelsen af kirken i samspil med landskab og landsbyer ikke forringes.

  Her kan du læse om kirkeomgivelser i Kommuneplan 2017

  Geologiske bevaringsværdier

  Landskaber med varierende geologiske formationer har stor betydning for vores oplevelse af og forståelse for, hvordan landskabet oprindeligt er blevet dannet. Mange geologiske landskabsdannelser er samtidig meget iøjnefaldende og har stor landskabelig værdi.

  Her kan du læse om geologiske bevaringsværdier i Kommuneplan 2017

  Her kan du se et kort over geologiske bevaringsværdier

  Råstofindvinding

  Vores råstofgrave er en vigtig samfundsressource og fremtidige naturområder. Regionsrådet har siden juni 2014 haft ansvaret for kortlægning, planlægning og tilladelser til råstofindvinding. Grave- og interesseområder kan derfor ses på Region Sjællands hjemmeside (se link nedenfor).

  Her kan du læse om råstofindvinding i Kommuneplan 2017

  Her kan du læse om råstofindvinding på Region Sjællands hjemmeside

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)