Trafik og teknik

I Næstved Kommune er der plads til at placere vigtige anlæg til kommunikation og forsyning. Anlæggene placeres, hvor de passer bedst ind i byen eller i det åbne land, når det er nødvendigt at placere dem uden for byerne.

Byrådet ønsker at understøtte udviklingen i energisektoren mod mere bæredygtige alternativer samt arbejde for de nødvendige trafikforbindelser både for biltrafikken - herunder pendling og varetransport og for den kollektive trafik. De forskellige dele af kommunen har forskellige behov, som byrådet ønsker at prioritere.

Her kan du læse om trafik og teknik i Kommuneplan 2017

Veje

Vejnettet i Næstved Kommune udgøres af statsveje og kommuneveje samt private fællesveje og private veje. Vejnettet kan ses på kortet nedenfor og indeholder udover veje også statslige og kommunale stier.

Her kan du læse om veje i Kommuneplan 2017

Her kan du se et kort over veje

Her kan du se et kort over planlagte trafikanlæg

Jernbaner og kollektiv trafik

Den kollektive trafik i Næstved Kommune er sammensat af flere forskellige typer – tog, regionale busruter, fælleskommunale busruter, by- og servicebusruter, en række lokalruter og flextur.

Her kan du læse om jernbaner og kollektiv trafik i Kommuneplan 2017

Havne

De primære arealer for havneaktivitet ligger i dag samlet omkring kajerne: Møllekajen, Ny Kaj, Vestre Kaj, Østre Mellemkaj og Kajen i Karrebæksminde. På sigt er der mulighed for at udvide aktiviteterne på arealer vest for Maglemølle og på Ydernæs.

Her kan du læse om havne i Kommuneplan 2017

Stisystemer

Byrådet ønsker at gøre det attraktivt at bevæge sig på cykel i kommunen. Det vil højne folkesundheden for både børn og voksne. Sammenhængen mellem de forskellige transportformer skal forbedres, der hvor borgerne skifter transportform fx med en forbedring og udvidelse af parkeringsmulighederne for cykelpendlerne.

Her kan du læse om stisystemer i Kommuneplan 2017

Her kan du se et kort over stisystemer 

Her kan du se et kort over regionale cykelruter

Samkørselsanlæg

Byrådet ønsker at gøre det mere attraktivt at rejse med andre pendlere, for de borgere, der er afhængige af individuel transport. Det vil gavne kommunens miljøtilstand.

Her kan du læse om samkørselsanlæg i Kommuneplan 2017

Vindmølleanlæg

Opstilling af store vindmøller er nødvendig for den grønne omstilling. Samtidig vil opstilling af store vindmøller, typisk 125-150 meters totalhøjde, give en betydelig påvirkning af omgivelserne. Det gælder især for de nærmeste naboer, der kan blive generet af støj- og skyggevirkning. Den landskabelige påvirkning er også væsentlig - særligt i nærområdet 0-2 km, men også på længere afstand.

Det er derfor vigtigt, at byrådet kun planlægger for store vindmøller, der hvor påvirkningen på nabobeboelse og landskab er mindst mulig.

Her kan du læse om vindmølleanlæg i Kommuneplan 2017

Her kan du se et kort over de udpegede placeringer af vindmøller

Mindre vind- og solenergianlæg

Borgere i Næstved Kommune har mulighed for at etablere mindre energianlæg som for eksempel vindmøller, solceller eller solvarme. Man kan opføre mindre energianlæg, hvis der ikke er landskabelige eller kulturhistoriske interesser, der taler imod.

Her kan du læse om mindre vind- og solenergianlæg i Kommuneplan 2017

Affaldsbehandlingsanlæg

Retningslinjerne for affaldsbehandling og deponering skal sikre udpegning af de mest hensigtsmæssige arealer til lokalisering af affaldsanlæg eller udvidelse af eksisterende anlæg.

Her kan du læse om affaldsbehandlingsanlæg i Kommuneplan 2017

Energiforsyningsanlæg

Byrådet planlægger for en udfasning af fossile brændsler (kul, olie og naturgas) og vil fremme vedvarende energi (biomasse, sol, vind) til el- og varmeproduktionsformål. Udnyttelse af overskudsvarme fra affaldsforbrænding og industriprocesser til fjernvarme fremmes tilsvarende.

Her kan du læse om energiforsyningsanlæg i Kommuneplan 2017

Forsvarets anlæg

Forsvarets behov for øvelsesområder med støjende aktiviteter skal sikres. Der må derfor ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse inden for støjkonsekvensområderne for forsvarets øvelsesarealer.

Her kan du læse om forsvarets anlæg i Kommuneplan 2017

Telemaster

For at sikre den ønskede mobildækning er det nødvendigt at opsætte antennemaster. Kommuneplanen regulerer de kriterier, der er for at opstille masterne - herunder at beskytte landskaberne og de omkringboende.

Her kan du læse om telemaster i Kommuneplan 2017

Kontakt

Center for Plan og Miljø

Telefon: 5588 5588

Send digital post (kræver nemid)