Gå til hovedindhold

Årsregnskab 2016

Find Næstved Kommunes regnskab for 2016.

Indhold

  Næstved Kommunes regnskab for 2016, godkendt af Byrådet den 25. april 2017

  Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Næstved Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er derudover ansvarlig for den fysiske planlægning, køb og salg af fast ejendom samt områder som personale, administration, IT, turisme og erhvervspolitik.

  Økonomiudvalget

  Beskæftigelsesudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på beskæftigelses-, integrations- og arbejdsmarkedsområdet. Beskæftigelsesudvalget er endvidere ansvarlig for beskæftigelsesrettede opgaver og ydelser på integrationsområdet, kommunens overordnede medborgerskabspolitik, ungdoms- og voksenvejledning samt en række andre opgaver inden for arbejdsmarkedsområdet.

  Beskæftigelsesudvalget

  Sundheds- og Psykiatriudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på sundheds- og psykiatriområdet, herunder opgaver som tandpleje, genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse.

  Sundheds- og psykiatriudvalget er endvidere ansvarlig for hjælpemiddelområdet, diverse rådgivning og specialpædagogiske ydelser samt psykiatriområdet.

  Sundhed og Psykiatriudvalget

  Omsorgsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på ældre- og handicapområdet, herunder hjemmepleje, hjemmesygepleje, ældrecentre, pleje- og ældreboliger samt handicapkompenserende ydelser, beskyttet beskæftigelse og handicapkørsel.

  Omsorgsudvalget er endvidere ansvarlig for en række andre rådgivnings-, støtte- og tilsynsopgaver inden for ældre- og handicapområdet.

  Omsorgsudvalget

  Børne- og Skoleudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner, folkeskoler, SFO samt fritids- og ungdomsklubtilbud.

  Børne- og Skoleudvalget er endvidere ansvarlige for specialskoler og specialundervisning til børn, Ungdomsskolen samt sociale foranstaltninger og forebyggende opgaver rettet mod sårbare og udsatte børn og unge.

  Børne- og Skoleudvalget

  Kulturudvalget varetager forvaltningen af kommunens kulturelle og fritidsmæssige opgaver, herunder fritidstilbud til børn og unge, folkeoplysning og foreningsvirksomhed, biblioteksvæsen, musikskoler, teater samt børnekultur.

  Derudover har Kulturudvalget ansvaret for kulturaftaler med staten samt udlån og leje af kommunens lokaler til foreninger m.fl. Fra 2013 har Kulturudvalget ligeledes haft ansvaret for borgerserviceområdet, herunder digitalisering, efter en lang række borgerrettede opgaver er flyttet fra kommunen til Udbetaling Danmark.

  Kulturudvalget

  Teknisk Udvalg varetager forvaltningen af kommunens opgaver på det tekniske, forsyningsmæssige og miljømæssige område, herunder opgaver som miljø og vandløbspleje, veje, grønne områder og kollektiv trafik, affald samt skadedyrsbekæmpelse.

  Teknisk Udvalg har endvidere ansvaret for drift og vedligeholdelse af vejanlæg, kommunale arealer samt bygninger og anlæg under udvalgets område.

  Teknisk Udvalg

  Plan og Ejendomsudvalget varetager forvaltning af kommunens opgaver på bolig- og bygningsmæssige område samt på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver som bygge- og boligforhold, administration af planlov, lokalplanlægning, rengøring og byggeri.

  Plan- og Ejendomsudvalget har endvidere ansvaret for de kommunale arealer, der er erhvervet med henblik på byudvikling eller med salg for øje, samt for projektforslag og udførelse af alle kommunale bygge- og anlægsarbejder.

  Plan- og Ejendomsudvalget

  I dette afsnit kan du læse om de overordnede økonomiske resultater for Næstved Kommune. Eksempelvis, hvor kommer pengene fra? Hvad er pengene brugt til? Og hvad sker der, hvis der er overskud eller underskud på et område?

  Økonomiske resultater

  Herunder anvendt regnskabspraksis samt noter.

  Anvendt regnskabspraksis og regnskabsdelen 2016

  Kontakt

  Center for Koncernservice

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)