Gå til hovedindhold

Årsregnskab 2018

Læs Næstved Kommunes regnskab for 2018.

Indhold

  Næstved Kommunes regnskab for 2018, godkendt af Byrådet den 23. april 2019

  Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Næstved Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er derudover ansvarlig for den fysiske planlægning, køb og salg af fast ejendom samt områder som personale, administration, IT, turisme og erhvervspolitik.

  Økonomiudvalget

  Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på beskæftigelses-, integrations- og arbejdsmarkedsområdet.

  Beskæftigelsesudvalget er endvidere ansvarlig for beskæftigelsesrettede opgaver og ydelser på integrationsområdet, kommunens overordnede medborgerskabspolitik, samarbejde og koordinering af indsats med uddannelsesinstitutioner for personer over 18 år samt ungdoms- og voksenvejledning samt en række andre opgaver inden for arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet.

  Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget

  Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på sundheds- og psykiatriområdet, voksne på ældre-, handicap-, stofmisbrugs-, bolig-, frivilligheds- samt socialområdet i øvrigt. Herunder opgaver vedrørende tandpleje, genoptræning, hjælpemidler, hjemmepleje, hjemmesygepleje, ældrecentre, pleje og ældreboliger samt handicapkompenserende ydelser, beskyttet beskæftigelse og handicapkørsel.

  Omsorg- og Forebyggelsesudvalget

  Børne- og Skoleudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner, folkeskoler, SFO samt fritids- og ungdomsklubtilbud.

  Børne- og Skoleudvalget er endvidere ansvarlige for specialskoler og specialundervisning til børn, Ungdomsskolen samt sociale foranstaltninger og forebyggende opgaver rettet mod sårbare og udsatte børn og unge.

  Børne- og Skoleudvalget

  Kultur- og Demokratiudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på borgerservice- kultur-, fritids-, landdistriktsudviklings- og lokalrådsområdet. Herunder opgaver vedrørende fritidstilbud til børn og unge, folkeoplysning og foreningsvirksomhed, biblioteksvæsen, musikskoler, teater, museer, idrætshaller og -anlæg, børnekultur samt borgerservice.

  Derudover har Kultur- og Demokratiudvalget ansvaret for kulturaftaler med staten, demokrati- og borgerinddragelse samt udlån og leje af kommunens lokaler til foreninger m.fl.

  Kultur- og Demokratiudvalget

  Teknisk Udvalg varetager forvaltningen af kommunens opgaver på det tekniske, forsyningsmæssige og miljømæssige område, herunder opgaver som miljø og vandløbspleje, veje, grønne områder og kollektiv trafik, affald samt skadedyrsbekæmpelse.

  Teknisk Udvalg har endvidere ansvaret for drift og vedligeholdelse af vejanlæg, kommunale arealer samt bygninger og anlæg under udvalgets område.

  Teknisk Udvalg

  Plan- og Erhvervsudvalget varetager forvaltning af kommunens opgaver på erhvervs- og turismeområdet, bygge-, bolig-, plan- og naturområdet, herunder opgaver som bygge- og boligforhold, administration af planlov, lokalplanlægning, byggeri, Ressource City og Næstved Erhverv.

  Plan- og Erhvervsudvalget

  I dette afsnit kan du læse om de overordnede økonomiske resultater for Næstved Kommune. Eksempelvis, hvor kommer pengene fra? Hvad er pengene brugt til? Og hvad sker der, hvis der er overskud eller underskud på et område?

  Økonomiske resultater

  Næstved Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet (OIM) i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatteralle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

  Anvendt regnskabspraksis og regnskabsdelen 2018

  Kontakt

  Center for Koncernservice

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)