Gå til hovedindhold

Budget 2017

Find oplysninger om kommunens budget for 2017. Det gælder både det materiale, der blev behandlet i byrådet samt det endelig budget.

Indhold

  Her finder du oplysninger om kommunens budget for 2017

  Budgetstrategien beskriver, hvad den kommende budgetlægning skal indeholde.

  Budgetstrategien fastlægger spillereglerne for budgetlægningen. Den indeholder en tidsplan og beskriver hvilke opgaver, som Byrådet, fagudvalgene og administrationen har i de kommende måneder af budgetlægningen.

  Når budgetstrategien er godkendt, er startskuddet til budgetlægningen givet. Herefter skal fagudvalg og administrationen arbejde med budgettet for det kommende år.
  Budgetstrategi


  Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative har indgået forlig om budgettet for 2017. Forligspartierne er blevet enige om at nedsætte dækningsafgiften med 2 promille, handicap og psykiatri får et løft, og skolerne får flere penge. Derudover er der blevet plads til at udvide åbningstiden på nogle af daginstitutionerne.
  Indstillingsskrivelse
  Bilag 1 - Budgetforlig - tekst
  Bilag 2 - Budgetforlig - skema
  Bilag 3 - Ændringsforslag fra Enhedslisten og Radikale Venstre
  Bilag 4 - Anlægsbudget 2017-2024
  Bilag 5 - Anlægsnoter til anlægsbudgettet 2017-2024
  Bilag 6 - Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2017
  Bilag 7 - Takstblad 2017
  Bilag 8 - Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet
  Bilag 9 - Bevillingsoversigt på driften


  Herunder findes det endelige budgetmateriale 2017

  Alle dokumenter åbner i PDF-format i nyt vindue

  Hovedoversigt

  Hovedoversigten for budget 2017 samt overslagsårerne for 2018-2020, viser balancen for kommunens budget for driftvirksomheden, anlægsvirksomhenden, renter, balanceforskydninger, afdrag på lån samt finansiering.
  Link til Hovedoversigten


  Bevillingsoversigt

  Samlet bevillingsoversigt for driftbudget 2017 samt overslagsårerne 2018-2020. Næstved Kommune har fastlagt bevillingsniveauet til at være pr. udvalg. Udvalgsbevillingerne er vejledende inddelt i politikområder. Bevillingerne er angivet som nettobevillinger. Alle budgetterne i bevillingsoversigten er angivet i 2018-priser.
  Link til Bevillingsoversigten


  Investeringsoversigt med bemærkninger

  Alle budgetterne i investeringsoversigten er angivet i 2017-priser og i hele 1.000 kr.
  Link til Investeringsoversigten
  Link til Noter til investeringsoversigt


  Artsoversigt

  Artsoversigten viser hvorledes det samlede budget fordeler sig på de forskellige udgiftsarter: Løn, varekøb, tjenesteydelser, overførsler, finansudgifter og finansindtægter.
  Hver udgift eller indtægt består af undergrupper.
  Link til Artsoversigt


  Pris og lønfremskrivningsprocenter

  Pris- og lønskøn anvendt i budget 2017-2020
  Link til Pris- og lønfremskrivningsprocenter


  Samlet oversigt over indarbejdede ændringer i driftsbudgettet

  Oversigten viser hvilke ændringer der er indarbejdet i driftsbudgettet pr. politikområde
  Link til Samlet oversigt


  Budgetoversigt

  Detaljeret oversigt over driftsbudgettet i 2017
  Link til budgetoversigt


  Specielle Bemærkninger:

  De specielle bemærkninger til budget 2018-2021 er skrevet pr. politikområde. Bemærkningerne er detaljerede oplysninger til, hvordan budgettet er udarbejdet, og hvad budgettet forventes at blive brugt til i budgetåret. Herunder links til alle politikområderne:
  01. Finansiering
  02. Politikere
  03. Administrationen
  04. IT
  05. Jord og Bygninger
  06. Arbejdsmarked
  07. Sundhed
  08. Ældre
  09. Handicappede
  10. Børn og Unge
  11. Dagpasning
  12. Undervisning
  13. Kultur og Fritid
  14. Plan og Erhverv
  15. Natur, Vand og Miljø
  16. Affald og Rotter
  17. Trafik og Grønne Områder
  18. Ejendomme
  19. Brand og Redning
  21. Ældreboliger og andre kommunale almenboliger
  24. Psykiatri
  25. Tværgående puljer


  Takster 2017

  Link til takstblad 2017

  Centrale budgetdokumenter

  Der er i løbet af budgetlægningen for 2017 en række budgetdokumenter der indeholder værdifulde oplysninger.

  Det gælder lige fra starten af budgetlægningen, hvor budgetstrategien anviser hvilke spilleregler budgettet skal udarbejdes efter. I den afsluttende budgetfase findes indstillingsskrivelserne for både 1. og 2. behandlinger af budgettet.
  Budgetstrategi
  Indstillingsskrivelse til 1. behandling
  Indstillingsskrivelse til 2. behandling
  Budgetforlig 2017

  Kontakt

  Center for Koncernservice

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)