Budget 2017

Her finder du oplysninger om kommunens budget for 2017. Det gælder både det materiale, der blev behandlet i byrådet samt det endelig budget.

01. mar 2020

Her finder du oplysninger om kommunens budget for 2017

Budgetstrategi

Budgetstrategien beskriver, hvad den kommende budgetlægning skal indeholde.

Budgetstrategien fastlægger spillereglerne for budgetlægningen. Den indeholder en tidsplan og beskriver hvilke opgaver, som Byrådet, fagudvalgene og administrationen har i de kommende måneder af budgetlægningen.

Når budgetstrategien er godkendt, er startskuddet til budgetlægningen givet. Herefter skal fagudvalg og administrationen arbejde med budgettet for det kommende år.
Budgetstrategi


Byrådets 2. behandling

Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative har indgået forlig om budgettet for 2017. Forligspartierne er blevet enige om at nedsætte dækningsafgiften med 2 promille, handicap og psykiatri får et løft, og skolerne får flere penge. Derudover er der blevet plads til at udvide åbningstiden på nogle af daginstitutionerne.
Indstillingsskrivelse
Bilag 1 - Budgetforlig - tekst
Bilag 2 - Budgetforlig - skema
Bilag 3 - Ændringsforslag fra Enhedslisten og Radikale Venstre
Bilag 4 - Anlægsbudget 2017-2024
Bilag 5 - Anlægsnoter til anlægsbudgettet 2017-2024
Bilag 6 - Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2017
Bilag 7 - Takstblad 2017
Bilag 8 - Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet
Bilag 9 - Bevillingsoversigt på driften


Endeligt budgetmateriale

Herunder findes det endelige budgetmateriale 2017

Alle dokumenter åbner i PDF-format i nyt vindue

Hovedoversigt

Hovedoversigten for budget 2017 samt overslagsårerne for 2018-2020, viser balancen for kommunens budget for driftvirksomheden, anlægsvirksomhenden, renter, balanceforskydninger, afdrag på lån samt finansiering.
Link til Hovedoversigten


Bevillingsoversigt

Samlet bevillingsoversigt for driftbudget 2017 samt overslagsårerne 2018-2020. Næstved Kommune har fastlagt bevillingsniveauet til at være pr. udvalg. Udvalgsbevillingerne er vejledende inddelt i politikområder. Bevillingerne er angivet som nettobevillinger. Alle budgetterne i bevillingsoversigten er angivet i 2018-priser.
Link til Bevillingsoversigten


Investeringsoversigt med bemærkninger

Alle budgetterne i investeringsoversigten er angivet i 2017-priser og i hele 1.000 kr.
Link til Investeringsoversigten
Link til Noter til investeringsoversigt


Artsoversigt

Artsoversigten viser hvorledes det samlede budget fordeler sig på de forskellige udgiftsarter: Løn, varekøb, tjenesteydelser, overførsler, finansudgifter og finansindtægter.
Hver udgift eller indtægt består af undergrupper.
Link til Artsoversigt


Pris og lønfremskrivningsprocenter

Pris- og lønskøn anvendt i budget 2017-2020
Link til Pris- og lønfremskrivningsprocenter


Samlet oversigt over indarbejdede ændringer i driftsbudgettet

Oversigten viser hvilke ændringer der er indarbejdet i driftbudgettet pr. politikområde
Link til Samlet oversigt


Budgetoversigt

Detaljeret oversigt over driftbudgettet i 2017
Link til budgetoversigt


Specielle Bemærkninger:

De specielle bemærkninger til budget 2018-2021 er skrevet pr. politikområde. Bemærkningerne er detaljerede oplysninger til, hvordan budgettet er udarbejdet, og hvad budgettet forventes at blive brugt til i budgetåret. Herunder links til alle politikområderne:
01. Finansiering
02. Politikere
03. Administrationen
04. IT
05. Jord og Bygninger
06. Arbejdsmarked
07. Sundhed
08. Ældre
09. Handicappede
10. Børn og Unge
11. Dagpasning
12. Undervisning
13. Kultur og Fritid
14. Plan og Erhverv
15. Natur, Vand og Miljø
16. Affald og Rotter
17. Trafik og Grønne Områder
18. Ejendomme
19. Brand og Redning
21. Ældreboliger og andre kommunale almenboliger
24. Psykiatri
25. Tværgående puljer


Takster 2017

Link til takstblad 2017

Centrale budgetdokumenter

Der er i løbet af budgetlægningen for 2017 en række budgetdokumenter der indeholder værdifulde oplysninger.

Det gælder lige fra starten af budgetlægningen, hvor budgetstrategien anviser hvilke spilleregler budgettet skal udarbejdes efter. I den afsluttende budgetfase findes indstillingsskrivelserne for både 1. og 2. behandlinger af budgettet.
Budgetstrategi
Indstillingsskrivelse til 1. behandling
Indstillingsskrivelse til 2. behandling
Budgetforlig 2017

Kontakt

Center for Koncernservice

Telefon: 5588 5588

Send digital post (kræver nemid)