Skip to main content

Budget 2019

Her finder du oplysninger om kommunens budget for 2019. Det gælder både det materiale, der vedrører budgetlægningen og det endelige budget.

Materiale vedrørende budget 2019

Budgetstrategi

Budgetstrategien beskriver, hvad den kommende budgetlægning skal indeholde.

Budgetstrategien fastlægger spillereglerne for budgetlægningen. Den indeholder en tidsplan og beskriver hvilke opgaver, som Byrådet, fagudvalgene og administrationen har i de kommende måneder af budgetlægningen.

Når budgetstrategien er godkendt, er startskuddet til budgetlægningen givet. Herefter skal fagudvalg og administrationen arbejde med budgettet for det kommende år.

Budgetstrategi
Tidsplan

Budgetseminar

Materiale fra Byrådets budgetseminar den 23. august 2018

1. Program for budgetseminar
Program

2. Administrationensbudgetnotat
Administrationens budgetnotat

3.Råderumspuljen
Direktionens råderumspulje

4. Udvalgenes omprioriteringer på drift
Plan- og Erhvervsudvalget
Teknisk Udvalg
Økonomiudvalget
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

5. Ikke valgte reduktionsforslag på driften
Økonomiudvalget
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget
Børne- og Skoleudvalget

6. Udvalgenes driftsønsker
Børne- og Skoleudvalget
Kultur-og demokratiudvalget
Omsorgsudvalget
Teknisk udvalg
Økonomiudvalget

7. Udvalgenes anlægsforslag
Børne- og Skoleudvalget
Kultur- og demokratiudvalget
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget
Plan- og Erhvervsudvalget
Teknisk Udvalg
Økonomiudvalget

8. Høringssvar fra naestved.dk
Høringssvar

9. Arbejdsmarkedsområdet
Arbejdsmarkedsområdet

10. Aktivitetsbestemt medfinansiering
Aktivitetsbestemt medfinansiering

11. Lov- og cirkulære program
Beskrivelse af lov- og Cirkulære programmet
Økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulære programmet

12. Takstoversigt
Takstoversigt

13. K4 Nøgletal
K4 Nøgletal

14. Økonomiaftale
Økonomiaftalen
Resume af økonomiaftalen

15.Budgetforlig fra sidste år
Budgetforlig 2018

16. Planche
Overordnet økonomi

Endeligt budgetmateriale


Herunder findes det endelige budgetmateriale 2019

Alle dokumenter åbner i PDF-format i nyt vindue

Hovedoversigt

Hovedoversigten for budget 2019 samt overslagsårerne for 2020-2022, viser balancen for kommunens budget for driftvirksomheden, anlægsvirksomhenden, renter, balanceforskydninger, afdrag på lån samt finansiering.
Link til Hovedoversigten


Bevillingsoversigt

Samlet bevillingsoversigt for driftbudget 2019 samt overslagsårerne 2020-2022. Næstved Kommune har fastlagt bevillingsniveauet til at være pr. udvalg. Udvalgsbevillingerne er vejledende inddelt i politikområder. Bevillingerne er angivet som nettobevillinger. Alle budgetterne i bevillingsoversigten er angivet i 2019-priser.
Link til Bevillingsoversigten


Investeringsoversigt med bemærkninger

Alle budgetterne i investeringsoversigten er angivet i 2019-priser og i hele 1.000 kr.
Link til Investeringsoversigten
Link til Noter til investeringsoversigt


Artsoversigt

Artsoversigten viser hvorledes det samlede budget fordeler sig på de forskellige udgiftsarter: Løn, varekøb, tjenesteydelser, overførsler, finansudgifter og finansindtægter.
Hver udgift eller indtægt består af undergrupper.
Link til Artsoversigt


Pris og lønfremskrivningsprocenter

Pris- og lønskøn anvendt i budget 2019-2022
Link til Pris- og lønfremskrivningsprocenter


Samlet oversigt over indarbejde ændringer i driftsbudgettet

Oversigten viser hvilke ændringer der er indarbejdet i driftbudgettet pr. politikområde
Link til Samlet oversigt


Budgetoversigt

Detaljeret oversigt over driftbudgettet i 2019
Link til budgetoversigt

Specielle Bemærkninger:

De specielle bemærkninger til budget 2019-2022 er skrevet pr. politikområde. Bemærkningerne er detaljerede oplysninger til, hvordan budgettet er udarbejdet, og hvad budgettet forventes at blive brugt til i budgetåret.

Herunder links til alle politikområderne:

01. Finansiering
02. Politikere
03. Administrationen
04. IT
05. Jord og Bygninger
06. Arbejdsmarked
07. Sundhed
08. Ældre
09. Handicappede
10. Børn og Unge
11. Dagpasning
12. Undervisning
13. Kultur og Fritid
14. Plan og Erhverv
15. Natur, Vand og Miljø
16. Affald og Rotter
17. Trafik og Grønne Områder
18. Ejendomme
19. Brand og Redning
21. Ældreboliger og andre kommunale almenboliger
24. Psykiatri
25. Tværgående puljer


Takster 2019

Link til takstblad 2019

Centrale budgetdokumenter

Der er i løbet af budgetlægningen for 2019 en række budgetdokumenter der indeholder værdifulde oplysninger.

Det gælder lige fra starten af budgetlægningen, hvor budgetstrategien anviser hvilke spilleregler budgettet skal udarbejdes efter. I den afsluttende budgetfase findes indstillingsskrivelserne for både 1. og 2. behandlinger af budgettet.

Budgetstrategi
Indstillingsskrivelse til 1. behandling
Indstillingsskrivelse til 2. behandling
Budgetforlig 2019

Kontakt

Center for Koncernservice

Telefon: 5588 5588

Send digital post (kræver nemid)