Gå til hovedindhold

Budget 2019

Læs om kommunens budget for 2019. Find også det materiale, der vedrører budgetlægningen og det endelige budget.

Indhold

  Materiale vedrørende budget 2019

  Budgetstrategien beskriver, hvad den kommende budgetlægning skal indeholde.

  Budgetstrategien fastlægger spillereglerne for budgetlægningen. Den indeholder en tidsplan og beskriver hvilke opgaver, som Byrådet, fagudvalgene og administrationen har i de kommende måneder af budgetlægningen.

  Når budgetstrategien er godkendt, er startskuddet til budgetlægningen givet. Herefter skal fagudvalg og administrationen arbejde med budgettet for det kommende år.

  Budgetstrategi
  Tidsplan

  Materiale fra Byrådets budgetseminar den 23. august 2018

  1. Program for budgetseminar
  Program

  2. Administrationensbudgetnotat
  Administrationens budgetnotat

  3.Råderumspuljen
  Direktionens råderumspulje

  4. Udvalgenes omprioriteringer på drift
  Plan- og Erhvervsudvalget
  Teknisk Udvalg
  Økonomiudvalget
  Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

  5. Ikke valgte reduktionsforslag på driften
  Økonomiudvalget
  Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget
  Børne- og Skoleudvalget

  6. Udvalgenes driftsønsker
  Børne- og Skoleudvalget
  Kultur- og demokratiudvalget
  Omsorgsudvalget
  Teknisk udvalg
  Økonomiudvalget

  7. Udvalgenes anlægsforslag
  Børne- og Skoleudvalget
  Kultur- og demokratiudvalget
  Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget
  Plan- og Erhvervsudvalget
  Teknisk Udvalg
  Økonomiudvalget

  8. Høringssvar fra naestved.dk
  Høringssvar

  9. Arbejdsmarkedsområdet
  Arbejdsmarkedsområdet

  10. Aktivitetsbestemt medfinansiering
  Aktivitetsbestemt medfinansiering

  11. Lov- og cirkulære program
  Beskrivelse af lov- og Cirkulære programmet
  Økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulære programmet

  12. Takstoversigt
  Takstoversigt

  13. K4 Nøgletal
  K4 Nøgletal

  14. Økonomiaftale
  Økonomiaftalen
  Resume af økonomiaftalen

  15.Budgetforlig fra sidste år
  Budgetforlig 2018

  16. Planche
  Overordnet økonomi


  Herunder findes det endelige budgetmateriale 2019

  Alle dokumenter åbner i PDF-format i nyt vindue

  Hovedoversigt

  Hovedoversigten for budget 2019 samt overslagsårerne for 2020-2022, viser balancen for kommunens budget for driftvirksomheden, anlægsvirksomhenden, renter, balanceforskydninger, afdrag på lån samt finansiering.
  Link til Hovedoversigten


  Bevillingsoversigt

  Samlet bevillingsoversigt for driftbudget 2019 samt overslagsårerne 2020-2022. Næstved Kommune har fastlagt bevillingsniveauet til at være pr. udvalg. Udvalgsbevillingerne er vejledende inddelt i politikområder. Bevillingerne er angivet som nettobevillinger. Alle budgetterne i bevillingsoversigten er angivet i 2019-priser.
  Link til Bevillingsoversigten


  Investeringsoversigt med bemærkninger

  Alle budgetterne i investeringsoversigten er angivet i 2019-priser og i hele 1.000 kr.
  Link til Investeringsoversigten
  Link til Noter til investeringsoversigt


  Artsoversigt

  Artsoversigten viser hvorledes det samlede budget fordeler sig på de forskellige udgiftsarter: Løn, varekøb, tjenesteydelser, overførsler, finansudgifter og finansindtægter.
  Hver udgift eller indtægt består af undergrupper.
  Link til Artsoversigt


  Pris og lønfremskrivningsprocenter

  Pris- og lønskøn anvendt i budget 2019-2022
  Link til Pris- og lønfremskrivningsprocenter


  Samlet oversigt over indarbejde ændringer i driftsbudgettet

  Oversigten viser hvilke ændringer der er indarbejdet i driftsbudgettet pr. politikområde
  Link til Samlet oversigt


  Budgetoversigt

  Detaljeret oversigt over driftsbudgettet i 2019
  Link til budgetoversigt

   

  Specielle Bemærkninger:

  De specielle bemærkninger til budget 2019-2022 er skrevet pr. politikområde. Bemærkningerne er detaljerede oplysninger til, hvordan budgettet er udarbejdet, og hvad budgettet forventes at blive brugt til i budgetåret. 

  Herunder links til alle politikområderne:

  01. Finansiering
  02. Politikere
  03. Administrationen
  04. IT
  05. Jord og Bygninger
  06. Arbejdsmarked
  07. Sundhed
  08. Ældre
  09. Handicappede
  10. Børn og Unge
  11. Dagpasning
  12. Undervisning
  13. Kultur og Fritid
  14. Plan og Erhverv
  15. Natur, Vand og Miljø
  16. Affald og Rotter
  17. Trafik og Grønne Områder
  18. Ejendomme
  19. Brand og Redning
  21. Ældreboliger og andre kommunale almenboliger
  24. Psykiatri
  25. Tværgående puljer


  Takster 2019

  Link til takstblad 2019

   

  Centrale budgetdokumenter

  Der er i løbet af budgetlægningen for 2019 en række budgetdokumenter der indeholder værdifulde oplysninger.

  Det gælder lige fra starten af budgetlægningen, hvor budgetstrategien anviser hvilke spilleregler budgettet skal udarbejdes efter. I den afsluttende budgetfase findes indstillingsskrivelserne for både 1. og 2. behandlinger af budgettet.

  Budgetstrategi
  Indstillingsskrivelse til 1. behandling
  Indstillingsskrivelse til 2. behandling
  Budgetforlig 2019

  Kontakt

  Center for Koncernservice

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)