Gå til hovedindhold

Børne- og Skoleudvalgets budgetblog 2021

Læs og kommenter på Børne- og Skoleudvalgets arbejde med budget 2021

Indhold

  Herunder er det muligt at læse om Børne- og Skoleudvalgets arbejde med budget 2021.
  Det er også her, du kan kommentere eller komme med gode forslag til det kommende budget. Materialet publiceres løbende, når budget 2021 er behandlet på udvalgsmøderne.
  Se mødekalenderen her
  Børne- og Skoleudvalgets medlemmer og opgaver

  Materiale fra budgetbehandlingen i Børne- og Skoleudvalget:
  Behandling af budget 2021 den 26. maj 2020 - sag 57
  Behandling af budget 2021 den 08. juni 2020 - sag 75

  Skriv din kommentar i boksen herunder.
  OBS: Kommentarer først vises på siden, når det er godkendt af en redaktør.

  BEMÆRK: Indlæg skrevet efter den 27/8-2020 vil ikke blive behandlet i udvalgene

  Kommentarer

  Pædagogisk sektor i FOA Sydsjælland takker for muligheden for at komme med input til budgetprocessen.
  Vi glæder os over, at der har været afsat midler til vores område tidligere og at I også påtænker at forsætte genopretningen, af vores grundnormering. Der er hårdt brug for midlerne og selv den mindste tilførelse, gør en forskel for vores medlemmers arbejdsmiljø og for de børn, som de arbejder med i dagligdagen.
  Vi undrer os dog over, at udvalget har valgt afskaffelse af en lukkeuge, som en af deres højeste prioriteringer, da vi ikke mener at tiden er inde til dette, før minimumsnormeringer er gennemført.
  Vi ønsker også, at I er opmærksomme på, at hvis der besluttes en afskaffelse af ressourceinstitutioner og dermed en ny organisering af indsatsen for de sårbare børn, så vil der være brug for ekstra midler til implementering og skabelse af nye samarbejdsrelationer, så ingen børn betaler prisen i overgangen til den ny struktur.
  Vi håber også at nogle af midlerne, som ønskes tilført til skoleområdet, kan understøtte kommunes SFOér , da Covid 19 , har betydet et stort uforudset fald i børnetal, som vil have store konsekvenser for dette tilbud, hvis det ikke understøttes i denne ekstraordinære situation.
  Vi håber på, at vores input bliver taget med i de kommende budgetforhandlinger, til gavn for børn og medarbejdere i Næstved Kommune.


  Pædagogisk sektor
  FOA Sydsjælland
  2020.09.02
  Næstved Lærerkreds kvitterer for muligheden i at afgive høringssvar i forbindelse med Næstved kommunes budget 2021.

  Næstved Lærerkreds er glade for, at Børne- og Skoleområdet ønsker at midler fra udligningsreformen skal tilgodese velfærdsområdet – og dermed bl.a. skoleområdet. Næstved Lærerkreds oplever generelt et Børne- og skoleudvalg, der gerne vil tilgodese og understøtte udviklingen af folkeskoleområdet. Derfor er det også vigtigt, at prioriterede midler kan mærkes i forhold til undervisning, elevernes hverdag – og dermed en høj standard i henhold til både elevernes undervisningsmiljø – og lærerens arbejdsmiljø.
  Prioriterede midler skal gavne hverdagen.

  Hvis ovenstående skal udvikles, har vi stadig et ønske om sænkning af det høje gennemsnitlige undervisningstimetal. Vores håb er, at den enkelte lærer vil kunne mærke en ændring i forhold til undervisningsmængden– og dermed en styrkelse af muligheder for tid til god forberedelse. Målet er ikke flere ressourcepersoner omkring eleverne – men lærere, der underviser og er velforberedte, fordi der er tid nok til opgaven.
  En prioriteret ressource skal ikke anvendes til nye tiltag – men som nævnt ovenstående styrke hverdagen – og dermed elevernes skolegang.

  Det er vigtigt at alle elever modtager den rette undervisning.
  I Næstved er der mange klasser med høje klassekvotienter – og der er ligeledes mange klasser, der er præget af elever med forskellige behov og vanskeligheder.
  Der skal noget ekstraordinært til, for at dette ikke på den lange bane skaber problemer. Næstved Lærerkreds vil endnu en gang understrege, at 2-lærerordninger vil kunne styrke hele skoleområdet. 2 lærere, der begge kan undervise, arbejde med trivsel, og et kendskab til eleverne, der er bundet op på stærke relationer, vil være et væsentligt afsæt for en positiv udvikling.

  Foråret har været meget særpræget. Covid-19 har sat en ikke uvæsentlig samfundsmæssig dagsorden. Det ramte i særklasse skolerne. Situationen mener vi blev løst på imponerende vis. Den udefrakommende dagsorden viste os til gengæld også nogle positive elementer. F.eks. det vigtige arbejde i forhold til relationen mellem lærer og elev. Det har vi aldrig betvivlet – men med Covid19 blev dokumentationen tydeliggjort. Pga. de høje klassekvotienter og afstandskravene blev klasserne delt i 2 og fik derfor også 2 lærere. Mere tid til det enkelte barn har absolut sat sine spor. Små grupper – 2 lærere, vil uden tvivl være med til at højne elevernes trivsel og faglighed - også for børn med særlige behov.

  Vi håber, at vores ønsker medtages i de kommende budgetforhandlinger, så vi i fællesskab kan gennemføre Næstved kommunes vision ”Fremtiden begynder hos børnene”.

  NÆSTVED LÆRERKREDS
  2020-08-19
  Område-Med for CBU synes det er positivt, at den 1% besparelse der gennem en årrække har belastet budgettet, opgaveløsninger og kvalitet i de forskellige enheder inden for CBU, nu er bortfaldet.
  Vi ser positivt på Børne og Skoleudvalgets beslutning om at tilføre midler med henblik på at ansætte flere sagsbehandlere og derved nedbringe mængden af sager pr ansat, samt skabe mulighed for hurtigere sagsbehandling. Samtidig er vi glade for at man ønsker mere personale til familiebehandling, flere støtte kontaktpersoner og mere støtte til familieplejen og anbringelser.
  Vi håber dog ikke at listen med ønsker er i prioriteret rækkefølge, da vi jo figurerer nederst på listen.
  Vi undres over, at man i Næstved kommune ikke har lavet en budgetfremskrivning svarende til nationalt niveau. Især hvis vi ser det i lyset af principperne for den nye kommunale udligningsreform, som tilfører Næstved kommune ressourcer på grund af kommunens sociale befolkningssammensætning,
  Vi har under Corona perioden oplevet en positiv effekt af, at der har været flere voksne om børnene både inden for de sundhedsfaglige, læringsmæssige og sociale områder. Derfor er det efter vores opfattelse meget positivt, at der også er ønske om en bedre normering på dagtilbudsområdet samt to- lærer ordning. Vi kan i CBU se at dette vil give en positiv effekt inden for flere af CBUs enheder.
  På vegne af Område-MED for CBU
  Nanna Manniche
  (næstformand)
  2020-08-14

  Kontakt

  Center for Koncernservice

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)