Skip to main content

Årsregnskab 2015

Næstved Kommunes regnskab for 2015

Indhold

  Næstved Kommunes regnskab for 2015, godkendt af Byrådet den 26. april 2016

  Økonomiudvalget

  Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Næstved Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er derudover ansvarlig for den fysiske planlægning, køb og salg af fast ejendom samt områder som personale, administration, IT, turisme og erhvervspolitik. I dette afsnit kan du bl.a. læse om en fantastisk VM håndboldfest i Næstved, bedre bredbånd i lokalområderne og meget andet. Læs også om økonomien og se nøgletal på området.
  Økonomiudvalget

  Beskæftigelseudvalget

  Beskæftigelsesudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på beskæftigelses-, integrations- og arbejdsmarkedsområdet. Beskæftigelsesudvalget er endvidere ansvarlig for beskæftigelsesrettede opgaver og ydelser på integrationsområdet, kommunens overordnede medborgerskabspolitik samt ungdoms- og voksenvejledning samt en række andre opgaver inden for arbejdsmarkedsområdet. I dette afsnit kan bl.a. læse om hvordan der arbejdes på højtryk for at hjælpe flygtninge ud på arbejdsmarkedet, om nytænkning af aktiverings- og tilbudsindsatsen. Vil du vide hvordan udgifterne er fordelt på beskæftigelsesområdet, kan du også finde det beskrevet i dette afsnit.
  Beskæftigelsesudvalget

  Sundhed og Psykiatriudvalget

  Sundheds- og Psykiatriudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på sundheds- og psykiatriområdet, herunder opgaver som tandpleje, genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse. Sundheds- og psykiatriudvalget er endvidere ansvarlig for hjælpemiddelområdet, diverse rådgivning og specialpædagogiske ydelser samt psykiatriområdet. I afsnittet er der bl.a. skrevet om ”Psykiatriens hus" og et nyt og samlet hjerneskadecenter. Læs også om områdets økonomi og nøgletal.
  Sundhed og Psykiatriudvalget

  Omsorgsudvalget

  Omsorgsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på ældre- og handicapområdet, herunder hjemmepleje, hjemmesygepleje, ældrecentre, pleje og ældreboliger samt handicapkompenserende ydelser, beskyttet beskæftigelse og handicapkørsel. Omsorgsudvalget er endvidere ansvarlig for en række andre rådgivnings-, støtte- og tilsynsopgaver inden for ældre- og handicapområdet. I afsnittet kan du bl.a. læse om ”Velfærdsteknologi - en ny vane" og om "Øvelse gør mester", som er et projekt der har til formål at at genfinde og vedligeholde den enkelte borgers ressourcer, så de kan leve et liv på egne principper. Økonomien på området er ligeledes beskrevet i dette afsnit.
  Omsorgsudvalget

  Børne- og Skoleudvalget

  Børne- og Skoleudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner, folkeskoler, SFO samt fritids- og ungdomsklubtilbud. Børne- og Skoleudvalget er endvidere ansvarlige for specialskoler og specialundervisning til børn, Ungdomsskolen samt sociale foranstaltninger og forebyggende opgaver rettet mod sårbare og udsatte børn og unge. Klikker Du på dette afsnit, kan Du læse om etableringen af flere tilbud til sårbare børn og familier, om vigtigheden af at involvere forældre som aktive samarbejdspartnere og meget andet. Økonomien på området er også beskrevet i dette afsnit.
  Børne- og Skoleudvalget

  Kulturudvalget

  Kulturudvalget varetager forvaltningen af kommunens kulturelle og fritidsmæssige opgaver, herunder fritidstilbud til børn og unge, folkeoplysning og foreningsvirksomhed, biblioteksvæsen, musikskoler, teater samt børnekultur. Derudover har Kulturudvalget ansvaret for kulturaftaler med staten samt udlån og leje af kommunens lokaler til foreninger m.fl. Fra 2013 har Kulturudvalget ligeledes haft ansvaret for borgerserviceområdet, herunder digitalisering, efter en lang række borgerrettede opgaver er flyttet fra kommunen til Udbetaling Danmark. I beretningen fra Kulturudvalget omtales bl.a. ”Børne- og Ungekultur", "Kulturelle udviklingsprojekter samt økonomien på området.
  Kulturudvalget

  Teknisk Udvalg

  Teknisk udvalg varetager forvaltningen af kommunens opgaver på det tekniske, forsyningsmæssige og miljømæssige område, herunder opgaver som miljø og vandløbspleje, veje, grønne områder og kollektiv trafik, affald samt skadedyrsbekæmpelse. Teknisk Udvalg har endvidere ansvaret for drift og vedligeholdelse af vejanlæg, kommunale arealer samt bygninger og anlæg under udvalgets område. Læs i dette afsnit om bedre busforbindelser i kommunes østlige del og om skabelsen af 43 nye vandhuller til kommunens sjældne klokke- og løvfrøer. Hvad koster det? - det kan du se i dette afsnit.
  Teknisk Udvalg

  Plan- og Ejendomsudvalget

  Plan- og Ejendomsudvalget varetager forvaltning af kommunens opgaver på bolig- og bygningsmæssige område samt på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver som bygge- og boligforhold, administration af planlov, lokalplanlægning, rengøring og byggeri. Plan- og Ejendomsudvalget har endvidere ansvaret for de kommunale arealer, der er erhvervet med henblik på byudvikling eller med salg for øje, samt for projektforslag og udførelse af alle kommunale bygge- og anlægsarbejder. Du kan i dette afsnit bl.a. læse om at 2015 blev året hvor byggesagsområdet blev digitaliseret samt om udvikling af Næstveds bymidte. Hvordan pengene fordeler sig på området, kan du læse i dette afsnit.
  Plan- og Ejendomsudvalget

  Økonomiske resultater

  I dette afsnit kan du læse om de overordnede økonomiske resultater for Næstved Kommune. Eksempelvis, hvor kommer pengene fra? Hvad er pengene brugt til? Og hvad sker der, hvis der er overskud eller underskud på et område?

  Økonomiske resultater

  Anvendt regnskabspraksis og regnskabsdelen 2015

  Herunder anvendt regnskabspraksis samt noter.

  Anvendt regnskabspraksis og regnskabsdelen 2015

  Specielle bemærkninger

  Politikområde 1 Finansiering
  Politikområde 2 Politikere
  Politikområde 3 Fælles Formål/Administration
  Politikområde 4 IT
  Politikområde 5 Jord og Bygninger
  Politikområde 6 Arbejdsmarked
  Politikområde 7 Sundhed
  Politikområde 8 Ældre
  Politikområde 9 Handicap
  Politikområde 10 Børn og Unge
  Politikområde 11 Dagpasning
  Politikområde 12 Undervisning
  Politikområde 13 Kultur og Fritid
  Politikområde 14 Planlægning og Erhverv
  Politikområde 15 Natur, Vand og Miljø
  Politikområde 16 Rotter og Affald
  Politikområde 17 Trafik og Grønne Områder
  Politikområde 19 Redningsberedskab
  Politikområde 21 Ældreboliger m. fl.
  Politikområde 24 Psykiatri
  Politikområde 25 Tværgående Puljer

  Alle politikområder findes i dette dokument

  Kontakt

  Center for Koncernservice

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)