Skip to main content

Puljer til aktiviteter og begivenheder

Nedenfor kan du læse om Næstved Kommunes puljer.

Indhold

  Pulje til kultur- og fritidsaktiviteter

  Puljen understøtter udviklingen af nye og anderledes aktiviteter samt aktiv deltagelse i kultur- og fritidslivet.

  Formål

  Bevillinger fra puljen skal medvirke til at realisere Næstved Kommunes politikker på kultur- og fritidsområdet. Puljen understøtter udvikling af nye aktiviteter og aktiv deltagelse i kultur- og fritidslivet.

  Puljen understøtter også forsøg og udviklingsprojekter, hvor aktører vil afprøve nye metoder og samarbejder, som kan være med til at styrke området fremover, eksempelvis udvikling af bidrag til den åbne skole i Næstved Kommune.

  Hvem kan søge?

  Alle institutioner, foreninger, selvorganiserede, grupper eller enkeltpersoner.

  Ansøgningsfrist

  Der søges tilskud løbende hele året.

  Sådan vurderes din ansøgning

  I vurderingen af ansøgningen lægges der vægt på at støtte kultur- og fritidsaktiviteter der:

  • Indeholder en involverende, kreativ eller aktiv proces for børn og unge
  • Understøtter udviklingen af børn og unges talenter
  • Understøtter bevægelses- og sundhedsfremmende tiltag
  • Styrker Næstveds rolle som kulturhovedstad
  • Styrker kulturens synlighed og og betydning for borgerne
  • Styrker kulturens rolle i lokalområder og understøtter samlingssteder
  • Udvikler tilbud til udsatte/sårbare borgere
  • Styrker tværgående samarbejder, fx tværkommunalt, internationalt eller på tværs af foreninger
  • Bidrager til kommunens udvikling på andre områder, fx inden for turisme, bosætning, iværksætteri, uddannelse m.m.

  Der kan søges tilskud til

  Du kan her se hvilke projekter der har fået tilskud i 2019

  Bevillinger 2019

  Der kan ikke søges tilskud til:

  • Projekter der er gennemført
  • Driftslignende udgifter
  • Indkøb af udstyr, materiel, anlæg og lignende.

  Beløbsramme

  Puljen har en samlet beløbsramme på 800.000 kr.

  Hvad skal ansøgningen indeholde?

  Det er en forudsætning for behandling af ansøgningen, at følgende er fremsendt:

  • Udfyldt ansøgningsskema
  • Budget
  • Evt. uddybende projektbeskrivelse og andre relevante bilag

  Hvem vurderer din ansøgning?

  Center for Kultur og Borgerservice foretager en konkret, individuel vurdering af hver enkelt ansøgning ud fra de kriterier, som Kultur- og Demokratiudvalget har vedtaget.

  Beslutning og afgørelse

  Vi tilstræber at behandle den enkelte ansøgning senest 2 måneder efter den er modtaget i Center for Kultur og Borgerservice.

  Krav til tilskudsmodtager

  Hvis tilskud bevilges, forpligter tilskudsmodtager sig til at indsende en kortfattet evaluering samt regnskab, hvis Center for Kultur og Borgerservice anmoder om det.

  Tilskudsmodtager forpligter sig endvidere til at synliggøre Næstved Kommune som tilskudsgiver, når aktiviteten præsenteres og nævnes i offentlig sammenhæng, fx på hjemmeside, program, annoncering mv.

  Arrangementer med offentlig adgang skal annonceres på MærkNæstved.dk.

  Næstved Kommune forbeholder sig retten til at offentliggøre og anvende projekter og aktiviteter i dokumentationsøjemed, herunder billeder og produktionsmateriale.

  Hvordan søger man tilskud?

  Pulje til kultursamarbejde med erhvervslivet

  Puljen yder tilskud til kulturelle aktiviteter, der har opnået støtte fra det private erhvervsliv.

  Formål

  Bevillinger fra puljen skal medvirke til at realisere Næstved Kommunes Kulturpolitik.

  Puljen yder tilskud til kulturelle aktiviteter, der har opnået støtte fra det private erhvervsliv. Formålet er at fremme bredere samfundsmæssig opbakning og ejerskab til det lokale kulturliv. Med aktiviteter menes der forestillinger, koncerter, udstillinger og andre tiltag inden for kulturområdet.

  Hvem kan søge?

  Alle institutioner, foreninger, selvorganiserede, grupper eller enkeltpersoner.

  Ansøgningsfrist

  Der søges tilskud løbende hele året.

  Specifikke krav

  For tilskud der bevilges fra puljen, gælder følgende betingelser:

  • Tilskud bevilges som underskudsgaranti.
  • Tilskud bevilges med udgangspunkt i "krone-til-krone-princippet", dvs. at tilskud fra det private erhvervsliv matches med midler fra puljen svarende til maksimalt det beløb, der er opnået i støtte fra erhvervslivet.
  • Alene sponsorater i form af kontante tilskud anerkendes som matchberettigede.
  • Der skal foreligge skriftligt tilsagn om medfinansiering fra det private erhvervsliv, når ansøgning indgives. Med det private erhvervsliv forstås private virksomheder og lignende (ikke fonde).

  Der kan søges tilskud til

  Du kan her se hvilke projekter der har fået tilskud i 2019.

  Bevillinger 2019

  Der kan ikke søges til:

  • Projekter der er gennemført
  • Driftslignende udgifter
  • Indkøb af udstyr, materiel, anlæg og lignende
  • Aktiviteter hvortil der ikke er offentlig adgang.

  Sådan vurderes din ansøgning

  I vurderingen af ansøgningen lægges der vægt på at støtte kulturelle begivenheder, der:

  • Styrker kulturens synlighed og betydning for borgerne
  • Styrker synlighed og markedsføring af kulturen og Næstved Kommune
  • Styrker børn og unges møde med kunst og talentudvikling
  • Udbygger kunst og kulturs rolle i offentlige byrum
  • Styrker Næstveds rolle som kulturhovedstad
  • Styrker frivillighed i kulturlivet
  • Styrker tværgående samarbejder, fx tværkommunalt, internationalt eller på tværs af foreninger

  Beløbsramme

  Puljen har en samlet beløbsramme på 400.000 kr.

  Hvad skal ansøgningen indeholde?

  Det er en forudsætning for behandling af ansøgningen, at følgende er fremsendt:

  • Udfyldt ansøgningsskema
  • Budget
  • Dokumentation for medfinansieringen fra det private erhvervsliv
  • Evt. uddybende projektbeskrivelse og andre relevante bilag.

  Hvem vurderer din ansøgning?

  Center for Kultur og Borgerservice foretager en konkret, individuel vurdering af hver enkelt ansøgning ud fra de kriterier, som Kultur- og Demokratiudvalget har vedtaget.

  Beslutning og afgørelse

  Vi tilstræber at behandle den enkelte ansøgning senest 2 måneder efter den er modtaget i Center for Kultur og Borgerservice.

  Krav til tilskudsmodtager

  Hvis tilskud bevilges, forpligter tilskudsmodtager sig til at indsende en kortfattet evaluering samt regnskab, hvis Center for Kultur og Borgerservice anmoder om det.

  Tilskudsmodtager forpligter sig endvidere til at synliggøre Næstved Kommune som tilskudsgiver, når aktiviteten præsenteres og nævnes i offentlig sammenhæng, fx på hjemmeside, program, annoncering mv.

  Arrangementer med offentlig adgang skal annonceres på MærkNæstved.dk.

  Næstved Kommune forbeholder sig retten til at offentliggøre og anvende projekter og aktiviteter i dokumentationsøjemed, herunder billeder og produktionsmateriale.

  Hvordan søger man tilskud?

  Pulje til styrkelse af større kulturelle begivenheder

  Puljen kan yde støtte til udvikling af festivaler, udstillinger, koncerter, kulturmøder, markeder, træf eller andre kulturelle begivenheder.

  Formål og rammer

  Bevillinger fra puljen skal medvirke til at realisere Næstved Kommunes kulturpolitik med særligt henblik på at skabe bedre rammer for at udvikle og fastholde større kulturelle begivenheder.

  Puljen kan yde støtte til udvikling af festivaler, udstillinger, koncerter, kulturmøder, markeder, træf eller andre kulturelle begivenheder, der har attraktionsværdi for hele kommunen samt format, kvalitet eller potentiale til at tiltrække besøgende fra andre kommuner.

  Der kan ydes støtte til både enkeltstående og årligt tilbagevendende begivenheder.

  Puljen kan yde støtte over flere år til den samme begivenhed. Tilskuddet kan reguleres med forventning om, at begivenheden gradvist udvides og/eller bliver mere økonomisk selvbærende.

  Tilskud fra puljen kan i nogle tilfælde bevilges som en underskudsgaranti.

  Hvem kan søge?

  Alle institutioner, foreninger, selvorganiserede, grupper eller enkeltpersoner.

  Ansøgningsfrist

  Der søges tilskud løbende hele året.

  Der kan ikke søges tilskud til

  • Begivenheder der allerede er afholdt.
  • Indkøb af udstyr, materiel, anlæg og lignende.
  • Aktiviteter hvortil der ikke er offentlig adgang.

  Beløbsramme

  Puljen har en samlet beløbsramme på 600.000 kr.

  Sådan vurderes ansøgningen

  I vurdering af ansøgningen lægges der vægt på at støtte kulturelle begivenheder, der:

  • Styrker kulturens synlighed og betydning for borgerne
  • Styrker Næstveds rolle som kulturhovedstad
  • Styrker synlighed og markedsføring af kulturen og Næstved Kommune
  • Styrker børn og unges møde med kunst og talentudvikling
  • Udbygger kunst og kulturs rolle i offentlige byrum
  • Styrker frivillighed i kulturlivet og styrker fællesskaber
  • Styrker tværgående samarbejder i kommunen, på tværs af foreninger, med erhvervsliv eller andre aktører, samt internationalt samarbejde.

  I vurderingen lægges der desuden vægt på projektets organisering, medfinansiering og plan for at blive mere økonomisk selvbærende over en årrække.

  Hvad skal ansøgningen indeholde?

  Det er en forudsætning for behandling af ansøgningen, at følgende er fremsendt:

  • Udfyldt ansøgningsskema
  • Budget
  • Evt. uddybende projektbeskrivelse og andre relevante bilag.

  Hvem vurderer din ansøgning?

  Center for Kultur og Borgerservice foretager ud fra de opstillede kriterier en vurdering af ansøgningen, som  herefter fremlægges for Kultur- og Demokratiudvalget. Udvalget træffer den endelige afgørelse.

  Vi tilstræber at behandle den enkelte ansøgning senest to måneder efter den er modtaget i Center for Kultur og Borgerservice.

  Krav til tilskudsmodtager

  Hvis tilskud bevilges, forpligter tilskudsmodtager sig til at indsende en kortfattet evaluering samt regnskab senest to måneder efter projektets afslutning.

  Tilskudsmodtager forpligter sig endvidere til at synliggøre Næstved Kommune som tilskudsgiver, når aktiviteten præsenteres og nævnes i offentlig sammenhæng, fx på hjemmeside, program, annoncering mv.

  Arrangementer med offentlig adgang skal annonceres på MærkNæstved.dk.

  Næstved Kommune forbeholder sig retten til at offentliggøre og anvende projekter og aktiviteter i dokumentationsøjemed, herunder billeder og produktionsmateriale.

  Hvordan søger man tilskud?

  Huslejefritagelse - Gyldne Dage

  Næstved Kommune råder over Ny Ridehus på Grønnegades Kaserne Kulturcenter et antal dage om året. Dagene kaldes Gyldne Dage.

  Dette giver Næstved Kommune mulighed for at låne Ny Ridehus ud, uden at der opkræves lokaleleje. Man kan derfor ansøge om at få huslejefritagelse til offentlige, ikke-kommercielle arrangementer med godgørende/almennyttige formål, som afholdes i Ny Ridehus.

  Bemærk at der udelukkende er tale om fritagelse for lokaleleje. Øvrige obligatoriske udgifter ved afholdelse af arrangementer i Ny Ridehus (teknisk personale, rengøring mm.) afholdes af arrangøren efter de af Byrådet fastsatte takster.

  Formål

  Gyldne Dage, giver Næstved Kommune mulighed for at støtte et arrangement ved at give hel eller delvis huslejefritagelse. Næstved Kommune ønsker at støtte initiativer med mellemmenneskelige og godgørende/almennyttige formål, fx kulturelle arrangementer af humanistisk og ikke-kommerciel karakter.

  Hvem kan søge?

  Alle institutioner, organisationer, foreninger, grupper eller enkeltpersoner hjemhørende i Næstved Kommune.

  Ansøgningsfrist

  Der kan søges løbende hele året.

  Specifikke krav

  Det er en forudsætning for at kunne komme i betragtning til huslejefritagelse, at følgende betingelser er opfyldt:

  • Arrangementet skal afholdes i Ny Ridehus
  • Arrangementet skal afholdes inden for 14 måneder fra ansøgningstidspunktet
  • Arrangøren forpligter sig til at betale de obligatoriske udgifter ved afholdelsen af et arrangement i Ny Ridehus (bortset fra lokaleleje).

  Samarbejde med Grønnegades Kaserne Kulturcenter

  Arrangementer i Ny Ridehus planlægges og afvikles i samarbejde med kulturcentret for at sikre højt kvalitetsniveau og ensartet udtryk.

  Det henstilles, at der ved forsalg af billetter anvendes samme billetsystem som til kulturcentrets øvrige arrangementer.

  Kulturcentret varetager drift af bar og garderobe.

  Sådan vurderes din ansøgning

  Der lægges vægt på at støtte:

  • Arrangementer af ikke-kommerciel karakter
  • Arrangementer med offentlig adgang
  • Arrangementer med mellemmenneskelige og/eller godgørende/almennyttige formål.

  Hvad skal ansøgningen indeholde?

  Ansøger skal informere om:

  • Hvad der er arrangementets formål
  • Hvem der er arrangør
  • Hvornår arrangementet ønskes afholdt
  • Hvorvidt der er offentlig adgang til arrangementet

  Derudover skal ansøgningen vedlægges et budget for arrangementet.

  Hvem vurderer din ansøgning?

  Ansøgningen behandles administrativt i Center for Kultur og Borgerservice ud fra en konkret, individuel vurdering.

  Beslutning og afgørelse

  Det tilstræbes, at behandling af den enkelte ansøgning og besked om eventuel bevilling af huslejefritagelse sker senest 2 måneder efter, vi har modtaget din ansøgning.

  Krav til ansøger, hvis huslejefritagelse bevilges

  Tilskudsmodtager forpligter sig endvidere til at synliggøre Næstved Kommune som tilskudsgiver, når aktiviteten præsenteres og nævnes i offentlig sammenhæng, fx på hjemmeside, program, annoncering mv.

  Arrangementer med offentlig adgang skal annonceres på MærkNæstved.dk.

  Næstved Kommune forbeholder sig retten til at offentliggøre og anvende projekter og aktiviteter i dokumentationsøjemed, herunder billeder og produktionsmateriale.

  Hvordan søger man?

  Tilskud til nye fælles aktiviteter på udearealer og naturen

  Særpuljen - Har I idéer til, hvordan vi får flere med i gode og aktive fællesskaber? Og til hvordan natur og udearealer kan bruges til skabe eller udvikle aktiviteter på tværs af foreninger, institutioner og målgrupper? Så kan I søge om tilskud til initiativer, der fremmer og øger deltagelse i aktive fællesskaber i lokalsamfund, foreninger, institutioner m.m. Den samlede pulje er på 200.000 kr., og ansøgningsfristen er 1. marts 2021.

  Formål

  Puljens formål er at få flere med i positive aktive fællesskaber i naturen og på udearealer. Der støttes op om initiativer, der fremmer og øger deltagelse i aktive fællesskaber i lokalsamfund, foreninger, institutioner m.m.

  Særpuljens størrelse

  Der er 200.000 kr. i alt til uddeling i særpuljen i 2021.

  Hvem kan søge?

  Ansøgningen skal udgå fra en frivillig forening eller gruppe

  Initiativtager kan godt være en institution, botilbud, organisation, virksomhed, privatperson, som går i samarbejde med en frivillig forening eller gruppe.

  Ansøger kan f.eks. være en frivillig social forening, folkeoplysende eller anden almennyttig forening, lokalråd, landsbyklynge, frivillige på plejecentre, på biblioteker, på bosteder, i psykiatrien eller lignende.

  Kriterier for at modtage tilskud

  Det ansøgte skal

  • understøtte brug af natur og udearealer til aktiviteter
  • understøtte nye og eksisterende fællesskaber
  • have et almennyttigt sigte, dvs. være ikke-kommercielt
  • have et støttebehov

  Ansøgningsfrist

  Ansøgningsfrist er 1. marts.

  Puljen offentliggøres i november 2020.

  Ansøgningsskema åbnes i januar 2021. Der holdes et informations-webinar i den forbindelse, hvor kriterier og ansøgningsskema gennemgås. Puljen synliggøres desuden i samarbejde med Frivilligcenter Næstved og via Sundhedscentrets og Kultur & Fritids øvrige kanaler.

  Hvad kan der søges tilskud til?

  • Aktiviteter i naturen og på udearealer
  • Fysiske ting og faciliteter, som understøtter aktiviteter, fællesskaber og tværgående samarbejder
  • Uddannelsesomkostninger (hvis der ikke findes tilsvarende gratis kurser)

  Ansøgninger om såvel mindre som større beløb inden for puljens økonomiske ramme er velkomne.

  Hvad forventes der af ansøgningen?

  • Beskrivelse af aktiviteten og det der ansøges om tilskud til
  • Budget
  • Beskrivelse af projektets samarbejdspartnere
  • Beskrivelse af egne ressourcer og bidrag i projektet

  Hvordan prioriteres ansøgningerne?

  I vurderingen af ansøgningerne prioriteres:

  • at der er tale om tværgående initiativer med et bredt ejerskab
  • nye fællesskaber på tværs af målgrupper, samt understøttelse af eksisterende fællesskaber
  • varige fællesskaber/aktiviteter/initiativer – fremfor enkeltstående events
  • initiativer der understøtter og øger lighed i sundhed, dvs. henvender sig til målgrupper, hvor behovet er størst

  Hvem vurderer din ansøgning?

  Næstved Kommunes Center for Kultur og Borgerservice vurderer og prioriterer ansøgningerne i samarbejde med Næstved Sundhedscenter på baggrund af de opstillede kriterier.

  Hvornår får man svar på sin ansøgning?

  Ca. 1. april.

  Krav til tilskudsmodtagere?

  Tilskudsmodtager skal sende et regnskab og en kortfattet beskrivelse til Center for Kultur og Borgerservice, når aktiviteten er gennemført.
  Tilskudsmodtager skal, ved omtale af aktiviteten i f.eks. presse o.l. nævne, at aktiviteten har modtaget tilskud fra Næstved Kommune.

  Hvordan søger man?

  Via digitalt ansøgningsskema på Næstved Kommunes hjemmeside.
  Det er muligt at få hjælp til sin ansøgning ved henvendelse til Sharmila Santhirasegaram i Center for Kultur- og Borgerservice på shsan@naestved.dk / tlf. dir. 5588 6681.
  Center for Kultur og Borgerservice kan kontaktes på tlf. 5588 3020.

  Ansøg her

  Aktiviteter kan f.eks. være (nedenstående er blot eksempler til inspiration):

  • Fælles aktiviteter på udearealer ved foreningshuse, bosteder, biblioteker, plejecentre osv. på tværs af frivillige, foreninger, institutioner m.fl.
  • Invitation og organisering af forskellige målgruppers brug af det samme udeareal, så udnyttelsesgraden øges og nye fællesskaber og aktiviteter har mulighed for at opstå.
  • Etablering af ’grejbank’ (redskaber, spil, mobile faciliteter) og organisering om brugen på tværs af målgrupper.
  • Uddannelse af foreningsmedlemmer, trænere m.fl. med det formål at inkludere flere i eksisterende og/eller nye fællesskaber og aktiviteter

  Frivillighedspuljen

  Der kan søges tilskud fra Frivillighedspuljen efter Servicelovens § 18 til frivilligt socialt arbejde og Servicelovens § 79 til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre, pensionister og handicappede.

  Formål

  Næstved Kommune støtter det frivillige sociale arbejde efter Serviceloven § 18 § 79".

  §18: Støtter frivilligt socialt arbejde, der medvirker til at forbedre forholdene generelt for syge, svage, udsatte grupper og/eller yde personlig støtte til mennesker fra disse grupper.

  §79: Støtter aktiverende og forebyggende tilbud, som fx kan medvirke til at bevare ældre og andre gruppers fysiske, mentale og sociale funktioner.

  Det fremgår af loven, at det er kommunen, der fastlægger, hvem der kan modtage tilskud og til hvad.

  §79 vil fortrinsvis blive brugt til at give tilskud til forebyggende og aktiverende tilbud til pensionister og handicappede. Midlerne fra §18 vil blive tildelt øvrige aktiviteter på det frivillige sociale område.

  Hvem kan søge

  Ansøger skal være en frivillig social forening, organisation eller gruppe, der har medlemmer og/eller målgruppe i Næstved Kommune.

  For at modtage tilskud fra Frivillighedspuljen skal aktiviteter, frivillige og/eller deltagere være lokalt forankret i Næstved Kommune. Selvorganiserede grupper og regionale foreninger med lokale aktiviteter og/eller deltagere kan modtage tilskud fra Frivillighedspuljen.

  Landsorganisationer uden lokal forankring kan ikke modtage tilskud fra Frivillighedspuljen.

  Ansøgningsfrist

  Ansøgningsfristen er hvert år 1. oktober.

  Ansøgningsskemaerne vil være aktive ca. 1 måned før ansøgningsfrist. Der afholdes hvert år orienteringsmøde om puljen og ansøgning om tilskud i slutningen af august.

  Hvad kan der søges tilskud til?

  Formålet med ansøgningen skal være:

  • at forbedre forholdene generelt for syge, svage, udsatte grupper og/eller yde personlig støtte til mennesker fra disse grupper
  • at iværksætte aktiverende og forebyggende tilbud, som fx kan medvirke til at bevare ældre og andre gruppers fysiske, mentale og sociale funktioner.

  Under behandlingen af ansøgningen prioriteres nogle udgifter højere end andre:

  Høj prioritet

  • Aktiviteter for foreningens medlemmer og/eller målgruppe
  • Aktiviteter for eller sammen med andre foreninger og deres målgrupper
  • Lokaleudgifter ved aktiviteter og arrangementer
  • Kørsel for gangbesværede til aktiviteter

  Mellem prioritet

  • Informationsmaterialer, hvervekampagner og lignende
  • Mindre driftsudgifter, fx kontorartikler, telefon, bestyrelsespleje
  • Kørsel for bisiddere, besøgsvenner o.l.
  • Uddannelsesomkostninger (hvis der ikke findes tilsvarende gratis kurser)

  Lav prioritet

  • Bustransport (i særlige tilfælde)
  • Konkrete ting, fx beklædning, teleslynge.
  • Forplejning ved arrangementer (i særlige tilfælde)
  • Entréudgifter (i særlige tilfælde)

  Flerårige tilskud

  Frivillighedspuljen kan ansøges om flerårige tilskud (tre år) til lokaleleje og drift. Flerårige aftaler gives som udgangspunkt til foreninger, der modtager tilskud til deres drift fra andre centre i kommunen, eller som har en fast husleje, der hidtil er blevet støttet af Frivillighedspuljen.

  Af Frivillighedspuljens samlede ramme uddeles max. 500.000 kr. til flerårige bevillinger.

  Lokalafdelinger af større organisationer

  For at skabe gennemsigtighed i hvad Frivillighedspuljens midler går til, skal lokalafdelinger under større hovedorganisationer indsende særskilt regnskab. Hvis en forening indsender flere ansøgninger skal der foreligge særskilt budget og regnskab for hver ansøgning.

  Folkeoplysende foreninger

  Folkeoplysende foreninger kan modtage tilskud fra Frivillighedspuljen til særskilte projekter og enkeltstående aktiviteter. Folkeoplysende foreninger kan ikke modtage tilskud fra Frivillighedspuljen til baneleje og kontingentnedsættelse.

  Hvad forventes der af ansøgningen?

  Ansøgningen skal vedlægges budget og regnskab. Regnskabet der vedlægges, skal være det nyeste, godkendte regnskab, hvoraf det tydelig skal fremgå hvad man har modtaget af § 18/79 midler samt hvad de er brugt til. Desuden skal der indsendes et budget for ansøgningsåret hvor der er overensstemmelse mellem det ansøgte og det budgetterede.

  Derudover er det et krav, at det fremgår tydeligt og konkret, hvad søges tilskud til, og hvad det vil koste, samt hvad formålet er med aktiviteten.

  Hvordan prioriteres ansøgningerne?

  I uddelingen af Frivillighedspuljen 2021 prioriteres aktiviteter, der primært understøtter de lovbestemte formål med § 18 og § 79 midlerne.

  Desuden prioriteres aktiviteter, der understøtter udvalgte politikker i Næstved Kommune. Ansøgere opfordres derfor til at skabe aktiviteter, der spiller sammen med et eller flere mål i de udvalgte politikker.

  Udvalgte politikker for uddelingsrunden i 2021 er:

  Frivillighedspuljen understøtter

  • Handicap- og Psykiatripolitikkens indsatsområder "Fritidsliv" (s.7-8) og indsatsområdet "Sundhed" (s.10).
  • tre af sundhedspolitikkens pejlemærker:
  • Bedre mental sundhed: Flere skal have mulighed for at leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel (s.8)
  • Mere bevægelse: Flere skal have mulighed for at bevæge sig mere og gøre brug af udeliv, kultur og foreningsliv (s.9)
  • Kronisk sygdom: Færre bør opleve, at kronisk sygdom begrænser muligheden for et selvstændigt og aktivt liv (s.10)
  • Ældre- og Værdighedspolitikkens s.6: Et aktivt ældreliv sammen med andre, s.11: Som pårørende er du ikke alene, s.12: Civilsamfundet.
  • Kulturpolitikkens indsatsområde 3: "Kunst og kultur skal skabe mere relevans for flere" (s.10-11 og 20-21), herunder understøttelse af tilbud for udsatte borgere samt styrke frivilligheden i kulturlivet og skabe mere relevans for flere grupper af borgere.
  • Landdistriktspolitikken (Godt liv på landets) indsatsområde "Sammen skaber vi det gode liv for børn, unge og ældre på landet" (s.17-19), herunder understøttelse af alternative samlingssteder og nye fællesskaber lokalt, samt den frivillige indsats på ældrecentre m.m.
  • Børne- og ungepolitikkens værdigrundlag og kendetegn for arbejdet med børn og unge.

  Hvem vurderer din ansøgning?

  Efter 1. oktober vil ansøgningerne blive gennemgået af et indstillingsudvalg med repræsentanter fra Frivilligrådet, Ældrerådet og Handicaprådet samt Næstved Kommunes administration.

  Indstillingsudvalgets forslag til fordeling af puljen forelægges herfter Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget.

  Hvornår får man svar på ansøgningen?

  Ansøgere kan forvente svar på ansøgningen i løbet af december måned, og eventuelt bevilling udbetales i januar det følgende år.

  Krav til tilskudmodtager

  Hvis tilskud bevilges, forpligter tilskudsmodtager sig til at indsende regnskab, når det foreligger, og tildelte midler skal tydeligt fremgå af årsregnskabet.

  Tilskuddet skal anvendes som beskrevet i ansøgningen. Ændringer, der afviger væsentligt fra ansøgningen, skal godkendes af Næstved Kommune.

  Hvordan søger man?

  Der skal indsende elektronisk ansøgning. Regnskab og budget skal vedlægges ansøgningen.

  Ansøg om §18 puljen

  Ansøg om §79 puljen

  Mærk Næstved puljen

  Hvis du eller din forening er ved at stable et spændende arrangement på benene i Næstved Kommune, kan I søge midler fra Mærk Næstved-puljen, som er på ca. 1.400.000 kr. årligt.

  Kriterier for ansøgning

  Alle er velkomne til at søge støtte til aktiviteter, der opfylder minimum 2-3 af disse kriterier for Mærk Næstved-puljen:

  • Er en oplevelse for kommunens borgere
  • Tiltrækker udenbys gæster
  • Afholdes i Næstved Kommune
  • Appellerer til alle borgere på tværs af social og etnisk baggrund
  • Handler om kultur, idræt, børn og unge, byudvikling, miljø eller integration
  • Er båret af lokale kræfter, gerne med flere samarbejdspartnere, hvor fx lokale foreninger, institutioner, kulturhuse, biblioteker og skoler inddrages
  • Er nyskabende og anderledes

  Udover kriterierne vurderer vi også jeres ansøgning ift.:

  • Om I har søgt og fået midler fra andre puljer eller fonde
  • Hvad et evt. overskud skal bruges til
  • Om der er andre særlige forhold

  Beløbsramme

  I kan søge om alle beløbsstørrelser, og I kan søge hele året.

  Hvis I søger om et tilskud under 20.000 kr., behandler administrationen ansøgningen inden for 10 hverdage.

  Hvis I søger om et tilskud over 20.000 kr., behandler Økonomiudvalget ansøgningen på deres månedlige møde.

  Der kan ikke søges tilskud til

  Mærk Næstved-puljen bevilger ikke tilskud til

  • Velgørende formål
  • Arrangementer, der har kommercielle, religiøse eller politiske interesser

  Krav til tilskudstager

  Markedsføring af arrangementet

  Hvis du eller din forening modtager støtte fra Mærk Næstved-puljen, skal I promovere Mærk Næstved i forbindelse med markedsføringen af jeres arrangement. I skal offentliggøre arrangementet på oplevelses-sitet www.mærknæstved.dk i god tid, inden det finder sted.

  I tilmelder arrangementet her: www.maerknaestved.dk/tilmeld-arrangement.

  Desuden kan I promovere Mærk Næstved via:

  Mærk Næstved-logo på jeres hjemmeside og på trykte materialer. I kan downloade logoet her.

  Opstilling af beachflag og bannere samt uddeling af Mærk Næstved-merchandise under arrangementet. Materialerne hentes og tilbageleveres i Teatergade 8, 4700 Næstved. Kontakt Lisbeth Sonne på e-mail lison@naestved.dk eller telefon 5588 5215.

  Brug af #mærknæstved på sociale medier.

  Annoncering på de digitale infostandere ved større arrangementer: www.infostandernaestved.dk

  Udbetaling af tilskud

  For at få udbetalt tilskuddet, skal I sende det endelige regnskab for arrangementet til maerk@naestved.dk Derudover er I velkomne til at sende fotos, annoncer, brochurer, m.m. fra jeres arrangement, hvor Mærk Næstved bliver promoveret.

  Tilskuddet bortfalder uden varsel, hvis I ikke har indsendt jeres regnskab og anmodet om udbetaling af tilskud, senest 12 måneder efter arrangementet er afholdt.

  Samtykkeerklæring

  Alle ansøgninger til Mærk Næstved er omfattet af offentlighedsloven. Når I har sendt jeres ansøgning, giver I derfor samtidig samtykke til, at oplysningerne bliver offentligt tilgængelige.

  Hvordan søger man tilskud?

  Tilskud til dansk-tyske aktiviteter

  Næstved Kommune gennemfører i 2018-2021 projektet kultKIT sammen med 3 andre danske og 4 tyske partnere. Hovedformålet med projektet er at understøtte dansk-tyske møder, aktiviteter og projekter.

  Alle institutioner, foreninger, grupper og enkeltpersoner kan søge tilskud til et dansk-tysk projekt eller aktivitet, men også til udgifter i forbindelse med forberedelsesmøder med en potentiel dansk/tysk projektpartner.

  Formålet er, at danskere og tyskere i Femern Bælt-regionen mødes og lærer af og om hinandens sprog og kultur - uanset om der er tale om børn, unge, voksne eller ældre.

  Læs mere om kultKIT-projektet og puljerne på kultKIT.eu.

  Kontakt

  Center for Kultur og Borgerservice

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  E-mail: ckb@naestved.dk

  Send digital post (kræver nemid)